انتقاد رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از تخفیف مجازات قاچاقچیان

Shargh - - جامعه -

شــرق:

رئیس پلیس مبارزه با مــواد مخدر ناجا نســبت به مصوبه اخیر تخفیف مجازات قاچاقچیان واکنش نشــان داد و گفت: پس از مطرحشــدن این طرح، آمــار قاچاقچیان مبتــدی موادمخدر افزایش داشته است.

به گزارش تسنیم، سردار محمدمسعود زاهدیان درخصوص مصوبه اخیر کمیسیون حقوقی- قضائي مجلس شــورای اســلامی مبنیبر تخفیف مجازات محکومان مــواد مخدر اظهار کــرد: پلیس همواره مجری قانون و ملزم است به هرآنچه در قانون ذکر شــده عمل کند، ولی موضوع حذف اعدام که اخیرا مطرح شده، مسئلهای است که نیازمند توجه بیشتر است. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا اضافه کرد: نظر تخصصی من درباره این طرح آن است که حذف اعدام باعث تجــری محکومان مواد مخدر و قاچاقچیــان خواهد شــد و در مــدت اخیری که این بحث مطرح شده، شــاهدیم که تعداد افراد مبتدی که به جــرم حمل مواد مخدر دســتگیر میشــوند افزایش داشــته است. وی گفت: در صورت تصویب ایــن طرح و تبدیل آن به قانون، تعداد مجرمان مواد مخــدر افزایش مییابــد و تعداد بیشــتری به بهانه ســودآوری، به ایــن موضوع رو میآورنــد. زاهدیان افزود: امروز موضوع مواد مخدر به یکی از ابزارهای جنگ نرم تبدیل شــده و ما تصــور میکنیم مجلس محترم حتما مصالح کشــور را در این امر نیز در نظر خواهد گرفت، ولی به نظر میرســد در برخی موارد مرتکب اشتباهات محاسباتی شدهاند. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در پایان خاطرنشــان کرد: یکی از ســؤالات اساســی درباره این طرح آن است که با چه توجیهی میخواهند نســبت به کسانی که سلامت 80 میلیون نفر از مردم کشورمان را به خطر انداختهاند گذشت کنند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.