وقت مضادرااری،لقهرگمارنفزنتهنردارم فسریاادررگفست ویگوبا «ش ده راق »: ست

Shargh - - ورزش -

وزنهبــرداری ایران در حالــی بعد از پنج ســال عنــوان قهرمانی آســیا را به دســت آورد که محمدرضا براری نقش بســزایی در این قهرمانی داشــت. او که ســال گذشــته مدال طلای دســته ۱۰۵ کیلوگــرم آســیا را به دســت آورده بود، امســال نیز در پیکارهای ۲۰۱7 عشقآباد ترکمنســتان روی تخته رفت و سه مدال طــلای، یکضرب، دو ضــرب و مجموع را از آن خــود کرد. ایران با ســــه مدال طلای بــراری امتیــاز بالایی به دســت آورد و قهرمان شــد. بــراری در حرکت یکضــرب ابتــدا وزنــه ۱7۵ کیلوگرم را انداخت. ســپس کادر فنی برای او وزنه ۱7۶ کیلوگرم را انتخــاب کرد که باز هم ناموفق بود. اما در حرکت ســوم با ثبت وزنــه ۱77 کیلوگــرم کار را تمــام کرد و قهرمــان حرکــت یکضرب مســابقات آسیایی شــد. وزنهبردار کشــورمان در دوضرب ابتدا ۲۰۶ کیلوگــرم را بالای ســر بــرد. در حرکت دوم هم موفق شد ۲۱۴ کیلوگرم را ثبت کند و در آستانه مدال طلا قرار بگیرد. او در حرکت پایانی باید ۲۲۱ کیلوگرم میزد تا مدال طلا به کرهجنوبی نرسد که در نهایت با ثبــت ۲۲۱ کیلوگرم طلای دوضرب و مجموع را از آن خود کرد. وزنهبردار ســنگینوزن ایران که با این مدال طلا قدری ناکامیاش در المپیک ریو را فراموش کرده، حالا در فکر رفتن روی ســکوی مســابقات قهرمانی جهان آمریکا و بازیهای کشــورهای اســلامی است. در ادامــه گفتوگــوی «شــرق» را با ایــن وزنهبردار بعــد از قهرمانی در چهلوششــمین دوره پیکارهای وزنهبرداری قهرمانی آسیایی ۲۰۱7 میخوانید.

فکرش را میکردید بعــد از این همه دوری از تمرینات، قهرمان آسیا شوید؟

بلــه، خیلی زیاد. بــا وجود اینکــه آمادگی بالایی نداشــتم اما برای قهرمانــی رفته بــودم. من در کل تمایلی برای شــرکت در این رقابتها نداشــتم. چون بازیهای المپیک فشــار روانــی و بدنی زیادی به من وارد کرده بود. ما برای المپیک 9 ماه فشــرده در اردو بودیــم. برای همین میخواســتم مدتــی از تمرینات دور باشــم و استراحت کنم اما طاقت نیاوردم و دیدم دوری از اردوها برایم ســختتر اســت. در مجموع با ۴۵ روز تمرین توانســتم به یک آمادگی نسبی برسم و برای دومین سال پیاپی قهرمان آسیا شوم.

اما شــما کارتان را خیلی سخت شروع کردید و تنها یک حرکت تا اوتشدن فاصله داشتید!

راستش را بخواهید من اصلا انتظار این را نداشتم که کارم را با وزنه ۱7۵ کیلو شــروع کنم. پیش خودم فکر میکــردم در یکضرب، اولین حرکتم را با ۱8۲ یا ۱8۳ شروع میکنم اما آقای انوشیروانی ۱7۵ را برای مــن انتخاب کرد. من به نوعی از این انتخاب غافلگیر شدم و این وزنه را دستکم گرفتم. انتخاب دومم هم ۱7۶ بود که باز هم تعادل نداشتم و آن را هم انداختم تا اینکــه در آخریــن حرکت تــازه به خــودم آمدم. واقعــا لحظه ســختی بود. من قبلا اوت شــده بودم. نمیخواستم این اتفاق دوباره برایم بیفتد. خدا کمکم کرد و با ۱77 کیلو نفر اول شــدم. با اینکه چند روز از مسابقهام گذشته اما هنوز در شوک آن لحظه هستم.

چــرا از آقای انوشــیروانی نپرســیدید که چه وزنهای برایتــان انتخاب کرده که این اتفاق نیفتد. معمولا اینطور اســت که وزنهبرداران از انتخاب وزنههایشان مطلع میشوند؟

بله همینطور اســت که شــما میگویید. اما من به آقای انوشــیروانی اعتماد کرده بــودم و از قبل به ایشان گفته بودم سه مدال طلای آسیا را میخواهم. نمیخواستم ناکامی المپیک برایم تکرار شود.

در دوضرب شرایط چطور بود؟ رقابت نزدیکی با وزنهبردار کرهای داشتید.

مــن همــه رقبــا بهجــز وزنهبــرداران کــره را میشــناختم. ایــن کرهای را بــرای اولینبــار بود که میدیدم. اصلا نمیدانســتم وزنه آخــرش را چقدر زده. آقای انوشــیروانی فقط به من گفت نوبتت است و برو روی تخته. خوشــبختانه با ۲۲۱ کیلو )یک کیلو بیشــتر از وزنه آخر نماینده کره( توانستم او را بگیرم و قهرمان مســابقات شــوم. در کل باید بگویم سطح مســابقات دوضــرب خیلــی خوب بــود و فکرش را نمیکردم وزنههای خوبی زده شود. با توجه به اینکه دوپینگ را به شدت کنترل میکنند، دیگر رکوردها مثل قبل سنگین نیســت. اما وزنهبردار کره عالی کار کرد. به وزنهبردار ازبک هم که ســال گذشته نایبقهرمان شد و در المپیک هم از من جلو افتاد، فرصت ندادم مرا بگیرد.

البته یکی از این رقبا علی هاشــمی، دیگر نماینده کشورمان بود.

بلــه، این اتفاق خیلی خوبی اســت برای وزنهبــرداری ایران که در یک وزن دو نماینده داشــته باشــد و هر دو روی سکو بروند.

برنامــه بعدیتان چه مســابقاتی است؟

برای مسابقات کشورهای اسلامی و قهرمانی جهان آمریکا آماده میشــوم. انشــاءالله بتوانــم دو مــدال دیگر در ایــن دو رویداد بگیرم. بــرای بازیهای اســلامی تنها فرد سنوسالدار تیم من هستم. ترکیب تیم برای این رقابتها کلا جوان بسته شده اســت. با وجود اینکه تیم جوانی راهی باکو میشــود اما شانس مدالآوری خیلی خوبی داریم. بههرحــال این بازیها هم برای مســئولان ورزش کشــور از نظر بحث همبســتگی و اتحاد کشورهای مسلمان اهمیت زیادی دارد و همه ما سعیمان این است با آمادگی بالا به میدان برویم. البته مهمتر از این بازیها مســابقات آمریکاســت که تمام قدرتهای دنیا در آن شرکت میکنند.

شما در آستانه 30سالگی هستید. فکر میکنید تا کی بتوانید وزنهبرداری را ادامه دهید؟

تا موقعــی که خدا کمــک کند میمانــم و وزنه میزنم. هدف اصلی خودم برای المپیک ۲۰۲۰ توکیو اســت. بههرحال گرفتن مــدال المپیک قله آرزوهای هر ورزشــکاری اســت. میخواهم از این فرصت هم اســتفاده کنم. المپیک ریو که قسمتم نشد؛ انشاءالله در توکیــو بتوانــم کاری کنــم. اگر تــا آنموقع زنده بــودم. همان جا کفــش و دوبنــدهام را درمیآورم و خداحافظی میکنم. من از ۱۶سالگی در اردوها بودم و تازه الان رسیدم به جایی که وقت مدالگرفتنم شده اســت. فکر میکنم از این به بعد هم به زمان احتیاج دارم تا خودم را بیشتر و بهتر نشان بدهم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.