همشهری بیهمشهری!

Shargh - - ورزش -

مرحلــه نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا، امشــب با بازی تیمهای همشــهری رئال و اتلتیکو مادرید در «ســانتیاگو برنابئو» آغاز میشود تا هیجان در سطح فوتبال باشــگاهی در اروپا به اوج برسد. این دو تیم در شــرایطی به مصاف هــم میروند که حســابی این اواخــر چه در لالیــگا و چه در لیــگ قهرمانان اروپا، موی دماغ هم شــدهاند؛ هرچند دستآخر در بازیهای لیگ قهرمانان اروپا، این رئالیها بودند که شرایط بهتری داشتهاند. برای بررسی همین موضوع، فقط کافی است به دو فینال سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ نگاه شــود که هــر دو را رئالمادرید به ســود خود خاتمه داد و «دســیما» و «اوندســیما» (یازدهمین قهرمانــی( را به نــام خودش ثبت کــرد. بااینحال، به نظر میرسد امشــب و در کل در این نیمهنهایی، شــرایط کمی متفاوتتر باشد؛ اول اینکه این بازی به صورت رفت و برگشت برگزار میشود و مهمتر اینکه بازی برگشــت در «ویسنته کالدرون» برگزار میشود؛ جایی کــه اتلتیکو در خانه تابهحــال در نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا شکستی نداشته است. خبر بهتر برای هواداران اتلتیکو مادرید اینکه تیمشان بهتازگی راه متوقفکــردن رئالمادرید را بهخوبی یاد گرفته و در ۱۳ بازی آخرشــان با همســایههای متمول، فقط یک بــازی را واگذار کردهانــد. اتلتیکوییها که برای ششمین بار اســت طعم حضور در نیمهنهایی لیگ قهرمانــان اروپا را میچشــند، این فرصــت را دارند تا بــرای چهارمین بار به فینال لیــگ قهرمانان اروپا برسند. اگر شــاگردان ســیمئونه بتوانند در سانتیاگو برنابئو یک تســاوی با گل، کاری که در بازی برگشت در لالیگا انجامش دادند، به دســت بیاورند، آنوقت میتوانند امیدوار باشــند در بازی برگشت در ویسنته کالــدرون که آخرین بازی اتلتیکو اســت که در لیگ قهرمانان در این ورزشگاه برگزار میشود، کار مهمتر را رقــم زده و رئالمادرید را از گردونه لیگ قهرمانان اروپا کنار بزنند.

رئال در پی نوشتن تاریخ

بااینحــال، هــم اتلتیکوییها و هم ســیمئونه و هواداران این تیم میدانند شکستدادن رئالمادرید در لیگ قهرمانان اروپا، کار چندان ســادهای نیست. شــاگردان زیدان که ســال پیش عنوان قهرمانی این رقابتها را به دســت آوردند، حالا دنبال این هستند نامشان را در تاریخ ثبت کنند و اولین تیمی باشند که در فرمول جدید لیگ قهرمانان، توانستهاند از عنوان قهرمانی خود دفاع کرده و به عبارت ســادهتر، اولین تیمی باشــند که دو بار پیدرپــی بهعنوان قهرمانی در این لیگ رســیدهاند. رئالیها البته هم ابزارش را دارند هم تجربهاش را؛ آنها هفتمین حضور پیدرپی در نیمهنهایــی لیگ قهرمانان اروپا را تجربه میکنند که برای خودش یک رکورد اســت؛ ولی از آن مهمتر برای دوازدهمین بار اســت که میتوانند خودشــان را بــه جمع چهار تیم پایانی این رقابتها برســانند. در مجموع هم کــه کارنامه آنها بســیار پررنگتر از این چیزهاســت. در طول رقابتهــای اروپایی، این بــرای بیستوهشــتمین بار اســت کــه رئالمادرید بــه نیمهنهایی میرســد و از این تعــداد، ۱۴ بار راه رســیدن به فینــال را پیدا کرده و ۱۳ بــار هم مجبور شــده وداع تلخی با لیگ داشته باشد. شاید تنها خبر بــدی که بتوانــد رئالمادرید و زیــدان را نگران کند، مصدومیت گرت بیل، بال ولزی این باشــگاه اســت؛ هرچند که ایســکو، ستاره اســپانیایی آنها، چنان این اواخر درخشــیده که کمتر کســی نگران غیبت گرت بیل است. در سوی مقابل شــرایط برای سیمئونه تا حدودی بدتر اســت؛ او نزدیک به پنج بازیکن تیمش را بــه دلیل مصدومیــت در اختیار ندارد که شــاید کاراس اکی و،ن بمراهمیتپرنینج آ منیهنابباارشاد.ســت که رئال و اتلتیکو

در عرصه رقابتهــای اروپایی به مصاف هم میر وندرد.۲۳ بازی اخیر دو تیم، ســهم رئال 9 پیروزی

و سهم اتلتیکو هشت برد بوده. شش بازی هم مساویدر۱۰ شدهباازسیتگ.ذشــته این دو تیم در رقابتهای

داخلی، اتلتیکو مادریــد پنج بار رئال را برده و چهار بادرر م7س ۲ ابوــای زکری دگهذاشســتت.ه مادریــد در نیمهنهایی

رقابتهای اروپایــی در خانه، این تیم ۱8 برد، شش تساوی و سه شکست داشته.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.