رشت با سپیدرود جشن گرفت

Shargh - - ورزش -

ســپیدرود تیم محبوب و قدیمی رشت پس از ۲۴ سال دوباره به سطح اول فوتبال ایران بازگشت. هفته آخر لیگ دسته اول )لیگ آزادگان( در شرایطی برگزار شد که ســه تیم سپیدرود رشــت، گلگهر سیرجان و ملوان انزلی برای صعود به لیگ برتر تلاش میکردند. پیش از این پارس جنوبی جم با قهرمانی در مسابقات، صعود خــود را به لیگ برتر مســجل کــرده بود. در بین ســه تیمی که شانس صعود داشــتند، سپیدرود تنها تیمی بود که سرنوشــت در دست خودش بود. قرمزپوشان رشتی در خانه، میزبان تیم نساجی بودند و با برد ۳ بر ۲ صعود خود را به لیگ برتر جشن گرفتند. در صورتــی که ســپیدرود متوقــف میشــد، گلگهر سیرجان که در جایگاه سوم قرار داشــت، با برد در خانه فولاد یزد صعود میکرد. ملوان بندرانزلی هم که میهمان نفت مسجدسلیمان بــود، برای صعــود چشــمانتظار توقف هــر دو تیم سپیدرود و گلگهر بود. دیروز هیجان زیادی بر بازیها حاکم شــد و سپیدرود تا آســتانه ازدستدادن بخت صعود پیش رفت. تماشــاگران رشــتی چند ساعت قبل از بازی ورزشــگاه عضدی رشــت را پــر کردند. سپیدرود شروعی رؤیایی داشت و با دو گل زودهنگام محمد نزهتی و میثم تهیدست در همان ابتدای بازی ۲-صفر پیش افتاد. در شرایطی که هواداران سپیدرود در حال برگزاری جشــن بودند، دو گل نساجی باعث بهت آنها شــد. با توجه به برتری گلگهر در یزد، این سیرجانیها بودند که صعود میکردند اما یک پنالتی به داد ســپیدرود رسید. حسین کعبی بازیکن باتجربه سپیدرود، پنالتی را تبدیل به گل کرد تا جشن رشتیها خراب شود. سپیدرود تیمی که قدمتی ۴9ساله دارد، در گذشــته یــک فصل حضــور در ســطح اول ایران (7۱-7۲( را تجربه کرد و حالا مثل پارس جنوبی یک تــازهوارد در فصل آینده لیگ برتر خواهد بود. هدایت این تیــم را در این فصل علــی نظرمحمدی برعهده داشــت. در بازیهای همزمان گلگهر ۲ بر یک فولاد یزد را بــرد و پس از پارس جنوبی و ســپیدرود ســوم شــد و در حســرت صعود ماند. ملوان هم که با نفت مسجدســلیمان یک-یک کــرده بود، بــا چهارمی به کار خود پایــان داد. ملوان بــا مربیگری محمد مایلیکهن امید داشــت به لیگ برتر برگردد که این اتفاق نیفتاد. به این ترتیب با پایان مسابقات لیگ دسته اول در فصل جاری دو تیم پارس جنوبی و ســپیدرود رشــت با قرارگرفتن در ردههای دوم به لیگ برتر صعود کردند تا دو اســتان بوشهر و گیلان هم در فصل آینده در لیگ برتر ســهمیه داشته باشــند. در انتهای جدول هم پیش از این، سقوط دو تیم استقلال اهواز و فولاد یزد قطعی شده بود. دیروز هم تیم فجر سپاسی شیراز به شکل معجزهآسایی در لیــگ یک ماند و خیبر خرمآباد ســقوط کرد. در پایان مسابقات محمد عباسزاده مهاجم نساجی با ۲۴ گل آقای گل مسابقات شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.