نژادپرستی در فوتبال ایتالیا

Shargh - - ورزش -

هافبک غنایــی پســکارا بهدلیــل توهینهای نژادپرســتانهای که به او شــده بود، زمین بازی را ترک کرد تا فوتبال بار دیگر روی زشــت خود را در لیگ ایتالیا نشــان دهد. به گزارش ایســنا و بهنقل از گاتزتا دلواســپورت، دو تیم پسکارا و کالیاری در رقابتهــای لیگ ایتالیا برابر هم بــه میدان رفتند که این بازی با شکســت پســکارا همــراه بود؛ اما نقطه زشــت بازی شــعارهای نژادپرستانهای بود که هــواداران کالیاری علیه مونتاری ســردادند و داور مســابقه نیز نتوانســت بازی را متوقف کند تا هافبک غنایی به حالت اعتراض زمین بازی را ترک کنــد. مونتاری درباره اتفاقــات پیشآمده در بازی پســکارا و کالیاری، گفت: «هــواداران تیم حریف از دقیقــه یــک تا پایان مســابقه علیه من شــعار سرمیدادند و متأسفانه داور مسابقه هیچ اقدامی برای جلوگیری از این شــعارها انجام نمیداد. در بین هواداران خانوادهای را دیدم که با فرزندشــان به ورزشــگاه آمــده بودند و من بــرای اینکه الگو باشم پیراهن خودم را به آنها دادم. نمیدانم چرا داور مســابقه بهجای اینکه تصمیم بگیرد بازی را متوقف کنــد، به من کارت زرد نشــان داد و من را جریمــه کرد. هواداران اقدام اشــتباهی کردند، به نظــر من تقصیر داور بود که ایــن اتفاقات رخ داد. من اصلا نمیخواستم جنجالسازی کنم، من اینجا قربانی شدم .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.