ایران 14 خرداد با مونتهنگرو بازی میکند

Shargh - - ورزش -

تیمهای ملــی فوتبال ایــران و مونتهنگرو در دیــداری تداکارتی بــه مصاف هــم میروند. به گزارش ایســنا، براســاس اعلام فدراسیون جهانی فوتبال، تیم ملی ایران پیش از دیدار با ازبکســتان در ۲۲ خــرداد، دیــداری تدارکاتــی بــا تیم ملی مونتهنگــرو برگزار میکننــد. درحالیکه تیم ملی ۲۲ خرداد در تهران از ازبکســتان میزبانی میکند، شــاگردان کیروش بــرای بازی بــا مونتهنگرو به شــهر پودوگوریســا میروند و در ورزشگاه اصلی این شــهر به میدان خواهند رفت. پیش از این نیز در دوره مربیگــری کیروش، تیمهای ملی ایران و مونتهنگرو دیدار تدارکاتــی برگزار کرده بودند که این بازی در اتریش به تســاوی بدون گل انجامید. احتمــالا ایــران اردوی تدارکاتی خــود را در این کشــور برگزار کند، چراکه پیش از این عنوان شده بــود اردوی تدارکاتــی تیم ملی مرتبــط با حریف تدارکاتی ایران اســت. زمان برگزاری این دیدار ۱۴ خرداد خواهد بود و تیم کیروش تا برگزاری دیدار با ازبکســتان هشــت روز زمان دارد. سرمربیگری مونتهنگــرو را لیوبیشــا تومباکوویچ صربســتانی از ســال ۲۰۱۶ بــر عهــده دارد. او در ســال ۲۰۱۰ ســرمربیگری اســتیلآذین را بر عهده داشت و در این تیم نتایج ضعیفی گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.