خادمالشریعه در جایگاه 30 جهان

Shargh - - ورزش -

«ساراســادات خادمالشــریعه» در جدیدترین ردهبندی فیده در جایگاه ســیام جهان قرار دارد. به گزارش ایسنا، فهرست جدید ماهانه فیده اعلام شــد؛ مگنوس کارلسن، قهرمان حال حاضر جهان همچنان در صدر فهرســت برترین شــطرنجبازان جهــان قرار دارد و قهرمان جدید آمریکا، وســلی ســو، در جایگاه دوم قرار گرفته اســت. ولادیمیر کرامنیــک، فابیانــو کاروانا و ماکســیم وشــیه در ردههــای بعدی قرار گرفتند. در بخش بانوان «هو یفان» با اختلاف ۵8 واحدی نســبت به هموطن خود «جو ونجون» در صدر جدول قرار گرفت. «آنا موزیچوک»، «هومپی کونرو» و «ماریا موزیچوک» در ردههــای بعــدی قــرار دارند. «ساراســادات خادمالشــریعه» نیــز در رده ســیام برتریــن شــطرنجبازان بانوی جهان ایســتاد. در ردهبندی کشورها نیز ایران در رده سیوششم جهان و سوم آسیا قرار گرفته است. پویا ایدنی با دوهزارو ۵78 واحد ریتینگ، در صدر شطرنجبازان مرد ایران قرار دارد. پرهــام مقصودلو نیز با یــک واحد کمتر در جایگاه دوم قرار گرفت. احسان قائممقامی، پوریا درینی و امین طباطبایی در ردههای سوم تا پنجم شــطرنجبازان ایرانی قرار گرفتند. در بخش بانوان ساراسادات خادمالشــریعه با دوهزارو ۴۵۰ واحد ریتینگ صدرنشــین و میترا حجازیپور با دوهزارو ۳۵۶ واحــد ریتینگ در جایــگاه دوم بانوان ایرانی قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.