حذف بوکسور 64 کیلوگرم ایران از مسابقات آسیایی

Shargh - - ورزش -

ارمشــی نماینده ۶۴ کیلوگرم تیم ملی بوکس ایــران در رقابتهــای قهرمانی آســیا از گردونه رقابتها کنار رفت. به گزارش ایســنا، اســماعیل ارمشــی، بوکســور وزن ۶۴ کیلوگرم ایران، مقابل چینزوریــگ از مغولســتان که ســابقه حضور در بازیهای المپیک ریو را در کارنامه داشــت و سید یک این رقابتها بود، تن به شکست داد و از ادامه این رقابتها باز ماند. بهاینترتیب پرونده اسماعیل ارمشی در رقابتها قهرمانی آسیا با یک برد و یک باخت بسته شــد. پیش از این سجاد محمدپور با وجود ارائه مبارزه نزدیــک مقابل نماینده چین با پذیرش شکســت از گردونه رقابتهای قهرمانی آســیا کنــار رفــت. رقابتهای بوکــس قهرمانی آســیا با حضور بیش از ۲۰۰ بوکســور از ۲9 کشور از یکشنبه در شــهر تاشکند ازبکســتان آغاز شد. طبق اعلام فدراســیون جهانی بوکــس )آیبا( در رقابتهای بوکس قهرمانی آســیا شش بوکسور برتر هر وزن )در مجموع ۶۰ بوکسور( جواز حضور در رقابتهای جهانی آلمان را کسب خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.