استقلال هم خواستار کمک مالی هواداران شد

Shargh - - ورزش -

دبیر هیئتمدیره اســتقلال اعلام کرد باشــگاه استقلال نیازمند کمک مســتقیم هواداران است. پنــدار توفیقــی در گفتوگــو بــا تســنیم، درباره وضعیت نقلوانتقالات استقلال برای فصل آینده، گفت: «علیرضا منصوریان خواستار تمدید قرارداد بازیکنانی شــده که قراردادشان این فصل به پایان میرســد. در این زمینــه، مذاکراتمــان را انجام دادهایم و همچنان ادامه دارد. از طرفی، بازیکنانی مانند امید ابراهیمی و کاوه رضایی قلبا استقلالی هســتند و به این تیم علاقه دارند و اگر شرایطشان مهیا باشد، در استقلال میمانند. باشگاه استقلال در ســالهای گذشــته درگیر بدهیهای بازیکنان خارجی، مالیات و... بوده و در فصل جاری نزدیک به شش میلیارد تومان از بدهی بازیکنان خارجی و مالیــات را پرداخت کردهایــم، بههمیندلیل از لحــاظ نقدینگی افت داشــتهایم. بــرای حضور پرقدرت در نقلوانتقالات دســت یاری به ســمت هواداران دراز کردهایم تا به باشگاه کمک کنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.