آخرین وضعیت «عظیم قیچیساز»

Shargh - - ورزش -

«عظیم قیچیســاز» روز گذشته بعد از همهوایی تا کمپ ۳، به بیسکمپ )کمپ اصلی( بازگشت. به گزارش ایسنا، عظیم قیچیساز پرافتخارترین کوهنورد ایران که برای انجام مرحله اول همهوایی به کمپ ۲ عزیمــت کرده بــود، پس از ســه روز همهوایی و انتقال بخشــی از وســایل خود بــه کمپهای دو و ســه لوتسه، با ســلامت کامل امروز به کمپ اصلی بازگشته است. عظیم قیچیســاز با فتح قله لوتسه، جزء ۱۵ رکــورددار جهان میشــود. او تاکنون بدون استفاده از کپسول اکسیژن و شرپا، تمام ۱۳ قله بالای هشت هزار متری برودپیک، دائولاگیری، نانگاپاربات، کانچن چونگا، گاشــربروم یک و دو، آناپورما، کی دو، ماناســلو، ماکالو، چو آیو، شیشــاپانگما و اورست را فتح کرده است و فقط لوتسه را باید بپیماید. او سال گذشته برای صعود به این قله تلاش کرد؛ اما بهدلیل زلزله نپال موفق به صعود نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.