برنامه

Shargh - - ورزش -

لیگ برتر- هفته 30

پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت سیاهجامگان-پرســپولیس، گســترشفولاد - صنعت نفت آبادان، ســایپا- ماشینســازی تبریز، فولاد - پیکان، ذوبآهن - پدیده، تراکتورســازینفت تهــران، صبای قم- اســتقلال خوزســتان، استقلال- سپاهان )ساعت ۱8)

لیگ قهرمانان اروپا

سهشنبه ۱۲ اردیبهشت رئال مادرید- اتلتیکومادرید )۲۳:۱۵) چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت موناکو - یوونتوس )۲۳:۱۵)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.