مجوز حضور گروهی از بانوان در مسابقات والیبال امیدهای آسیا

Shargh - - ورزش -

حضــور بانــوان ورزشــکار و داوران در دومیــن دوره مســابقات والیبال قهرمانی زیر ۲۳ ســال آسیا در اردبیــل مانعی ندارد. به گزارش ایســنا، ســعید درخشــنده درباره حضور تماشاگران زن در مسابقات اردبیل، گفت: «بانوان ورزشــکار در رشــته والیبال یا سایر افرادی که در رشــتههای تربیتبدنی تحصیل میکننــد یــا مربــی و داور هســتند، میتوانند برای تماشای بازیها در ســالنهای ورزشی حضور یابند. بهطوریکــه در گذشــته این موضوع با مشــکلاتی همراه بوده؛ اما بهخوبی مدیریت شــده است». این مسابقات از روز گذشته در اردبیل آغاز شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.