ستاد حاميان لاريجاني براي روحاني

Shargh - - سیاست -

شورای سياستگذاری در رأس ادامه از صفحه اول

هــرم اداری اين ســتاد و پس از آن شــورای مشــورتی راهبردی قرار دارد که شامل نمايندگان ادوار مجلس میشــود و اقشــار مختلف در آن حضور دارند. کشــور را به هشــت منطقه قســمت کردهايم که 32 اســتان را پوشــش میدهد. همچنين 16 کميته تشــكيل دادهايم و پنج معاونت برای ســتاد در نظر گرفتهايم. در کنار اين ســتادها يک ستاد مردمی هم تشــكيل دادهايم که از فردا در سراسر کشور فعال خواهند شــد». اين نماينده مجلس افــزود: «من بارها عــرض کردهام که طيف اصولگرايی تنها شــامل جمنا نيســت و طيف عظيمی از اصولگرايــان خارج از جمنا را شــامل میشــود». در اين مراســم برخی نمايندگان اصولگــرای مجلــس شــورای اســلامی و ابراهيــم اصغرزاده حضور داشتند.

يار اصولگراي روحاني

«روحانــي دودورهاي اســت». «مــن و روحانــي رفيقيم». اينها جملاتي است که رئيس فعلي مجلس به فراخور دربــاره دولت فعلي و رئيســش بيان کرده است، اما اين رفاقت از کجا شروع شد؟ به نظر ميرسد که علنيشــدنش از همان روزهــاي تصويب برجام در مجلس بود. در روزهايي که اصولگرايان تندرويي مانند رســايي، کوچــكزاده و زاکاني زمين و زمــان را بههم ميدوختند و عليه برجام و سياســت هســتهاي دولت جنجــال ميکردند، علي لاريجاني نقــش اصلي را در تصويــب برجام ايفا کرد؛ نقشــي که منجــر به جنجال رســايي و کوچكزاده در مجلس شد. آنها لاريجاني را متهم کردند که در يك توافق پشــتپرده با شمخانی و حجازی برجام را در مجلس به تصويب رسانده است.

موضع حمايــت از دولــت در انتخابــات مجلس دهم و ارائه ليســت مشــترك دولتيــان، اصلاحطلبان و نزديــكان لاريجاني علنيتر شــد و حتــي در جريان انتخابــات مجلس کار به جــدال لفظي امثال جلالي و نعمتــي با اصولگرايان دلواپس کشــيد. خود لاريجاني هم از قم به صورت مســتقل شــرکت کرد درحاليکه گزينه اصولگرايان افــراد ديگري بودند. حتي در جريان انتخابــات مجلــس دهــم هم اعلام شــد که حســن روحانی و علی لاريجانی هردو به منظور کاهش تعداد ردصلاحيتها با شورای نگهبان وارد مذاکره شدند.

دورشدن از راست

مشــخصترين زاويه علي لاريجانــي با اصولگرايان عضــو جمنا )جبهه مردمي نيروهاي انقلاب( را بايد در کنايه چندوقت پيش او به ياران ســابقش جســتوجو کــرد. درحاليکــه اصولگرايان براي يكدورهايشــدن جمع شــده بودند و تلاش ميکردند تا به بهترين گزينه قابل رقابت با روحاني برســند، علــي لاريجاني گفت: «اينكه عدهای جمع شدند و جمعيتی را تشكيل دادند خوب است و اشــكالی ندارد، اما روش برخوردشان در متن بيانيهشــان با مجلس موهن بود که ناراحتکننده بــود، اما مجلس با اين جوســازیها مســير خودش را عوض نمیکند .»

برخلاف ديگر اصولگرايان که دور قاليباف يا رئيسي جمع شــدهاند و براي انداختن روحاني به هر شــكلی تلاش ميکنند، اما علي لاريجاني در گفتوگو با سالنامه روزنامــه ايران با خونســردي تمــام از دودورهايبودن حســن روحاني ســخن گفته اســت تاجاييکــه وقتي خبرنگار درباره علت «ســرد» بودن فضای انتخاباتی از او ســؤال ميکند، رئيس مجلس با تأييد نگاه خبرنگار يكي از دلايل آن را دوردومیبودن دولت حسن روحانی بيــان ميکند. لاريجاني تأکيد ميکند که ارتباط نزديكی با اعضای جمنا برای اينكه بداند چگونه عمل میکنند، ندارد. او در پاســخ به ســؤالی که آيا از او برای وحدت اصولگرايان دعوتی شــده، گفته بود: «من که بهعنوان رئيس مجلــس و پارلمان مصلحتــی نمیبينم که در اين امور دخالتی داشــته باشــم... در مــورد اقدامات اصولگرايــان درخصوص انتخابات هــم به من خبری ندادند. تشــكر هــم میکنيم که خبــر ندادند چون اگر هــم میدادند مــن فرصتی نداشــتم». او در مصاحبه ديگري هم درباره مفهوم اعتدال گفته است: «وقتی ما در مورد اعتدال صحبت میکنيم، خود مشــی مسلكی و مكتبیبودن اعتدال مدنظرمان هســت. مســير تفكر اســلامی مسير تفكر اعتدالی اســت بنابراين اين از نظر مبانی فكری اســت. از نظر مشــی، معنــی اعتدال اين اســت که متناســب با شــرايط تصميماتی گرفته شود که هرچقــدر میتواند طرفهای مختلــف را برای اين تصميمــات مهم ملی همراه کند. ممكن اســت ما در مورد برخی از مســائل در کشــور اختلافنظر داشــته باشيم. عيبی هم ندارد که اختلافی باشد، اما موضوعی که من فكر میکنم برای آينده ايران خيلی مهم اســت اين است که مسائل و چالشهای عمده ملی کشورمان را بشناسيم و برای آن يک همگرايی در کشور به وجود بياوريم.

لاريجانــي درباره ميزان نزديكي مفهوم او از اعتدال با مشي حســن روحاني هم گفته بود: «ترديدی نيست که ايشان در اين مدتی که بر سر کار بودهاند گامهايی در اين زمينه برداشتهاند. در شرايط کنونی نوع تخاطبی که ميان مجلس، دولت و قــوه قضائيه وجود دارد، از يک متانت و آرامشی برخوردار است». او اختلاف نظرهاي بين مجلس و دولت را هم تاکتيكي خوانده و گفته بود که اين اختلافها خيلي داراي مباني راهبردي نيست.

شايد آخرين کنش سياســي لاريجاني واکنش او به نامه احمد جنتي درباره جلوگيری از ورود پيروان اديان الهی به انتخابات شورای شهر بود. لاريجانی مستقيما به هيئت نظارت بر انتخابات شــوراها دســتور داد که برخلاف نظر دبير شــوراي نگهبان مطابق قانون اقدام کنند و تغييری در آن صورت نگيرد.

راهــي را که بــا فكر هاشــمي شــروع شــد ادامه ميدهيم

محمد شــريعتمداری، ديروز در افتتاحيه ســتاد تبليغاتــی اصولگرايان حامی حســن روحانی گفت: «خوشــحالم در جمع ســتاد اصولگرايــان معتدل حاميان روحانی هســتم، ايام باســعادت ماه شعبان را تبريــک میگوييم و تقارن افتتاح اين ســتاد با اين ايــام را به فــال نيــك ميگيريم. خيلی خوشــحال شــدم رنگينکمان حاميان روحانی از اقوام، مذاهب و گويشهــای گوناگون و جناحهــای مختلف امروز تكميل شــد. معتدلان همه گروهها مورد ستايش ما هستند، از ناطقنوری و علی لاريجانی تشكر میکنم که کمک کردند تا اين مســير را ادامه دهيم. تشــكر میکنم کــه ظرفيت خود را در اختيــار تفكر اعتدال قرار میدهند، اين راه را که با فكر آيتالله هاشــمی شروع شــد حتما ادامه ميدهيم؛ چراکه رشد کشور، همچنيــن اجــرای عدالت که علــت موجبه انقلاب اســت با افــراط و تفريــط لطمه ميخــورد. برخی میگويند مگر قــوه مجريه چند درصــد قدرت دارد که شــما تــلاش میکنيد آن را به دســت آوريد؛ من میگويم رهبری و ملت همان است که بود اين وسط عاملی چــون دولت با رأی مردم تغييــر کرد، بعد از دولت خاتمی، با انتخابات، دولت احمدینژاد سر کار آمد و هشــت ســال کارهايی کرد که باعث شد مردم در 92 تغيير مســير بدهند». رئيس ســتاد انتخاباتی حسن روحاني گفت: «در اين مدت انواع شاخصهای کلان و خــرد تغيير کرد و بهبــود يافت، امنيت تغيير کرد و ديگر شــاهد ترورهايي که قبلا شــد نيستيم، با تلاش دولت از زير فصل هفتم شــورای امنيت بيرون آمديم. در همين شرايط رشد اقتصادی منفی را مثبت کرديم. شــرايط آب و بهداشت را بهبود داديم، توليد نفت خام را افزايش داديم، به جايگاه خود رســيديم و کشــور را از بنزين يورو چهار بینياز کرديم. 15هزار ميليارد تومــان گندم از کشــاورزان خريديم. به بازار ثبــات داديم و همه اينها بهخاطــر تصميم مردم در ســال 92 بود. اصلاحطلبان و اصولگرايان معتدل با هم ايــن کارها را کردند. اميدوارم بــه برکت اين ايام برکات به جمع ما نازل شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.