وعدههاي رئیسی در راديو ايران

Shargh - - سیاست -

انتخاب: حجتالاســلام ســيدابراهيم رئيسی عصر ديروز در شــبكه راديويی ايران حاضر شد و مباحث خود را طرح کرد که اهم آن در پی میآيد:

میتوان کاملا کشــور را از فقر نجات و وضعيت کســبوکار و توليد را تغيير داد. میشــود مشــكل مســكن را در کشــور بــه طــور کامل حل کــرد، ما میتوانيم با تأســيس مسكنهای تازه مشكل مسكن را حل کنيم.

نياز به مديريتی بود که هم تجربه داشــته باشد و هم فــارغ از گروهبندیهای سياســی و بگومگوها باشد.

بايد تغييــری به نفع مــردم در زمينه اجتماعی و اقتصــادی صورت گيرد. میتوان بــا مديريت، فقر مطلق را ريشــهکن کرد. میتوان مســئله اشــتغال، مسكن، بيمه و... را حل کرد.

ما بايــد 12 درصد بــیکاری را طبــق قانون به هشــت درصد کاهش دهيم. رفع مشــكل مسكن و بیکاری و فقر کاملا دســتيافتنی است. با اقداماتی میشود کاری کرد که کار رونق بگيرد.

ما برای اداره کشــور نيازمند يک سيســتم اداری هستيم که فســاد اداری نداشته باشد. اگر امضاهای طلايی درســت اجرا شود بســياری از مشكلات حل میشود.

بحث فساد فراجناحی شــده. اين دولت میآيد و میگويد دولــت قبلی، دولت قبلی میگويد دولت پيشين. مردم خسته شدهاند و میگويند نگوييد «دزد، دزد»، برويد دزد را بگيريد.

ما بنا داريم در دولت کار و کرامت در مدت شش مــاه به مردم اقداماتی را کــه در حوزه اصلاح نظام اداری صورت گرفته اطلاع دهيم.

وقتی فســاد ديده شد، قبل از هر چيز خود دولت بايد اقدام کند، نه اينكه روزنامهها بنويســند و دولت واکنش نشان دهد.

بايــد دولت بهجای تصدی اقتصاد، اداره اقتصاد را در دســت بگيرد و بخش خصوصی توانمند شود. برخی از خصوصیسازیها که صورت گرفته واقعی نبوده است.

بايد در جهات نظام اقتصادی کشــور با استفاده از فضای مجازی به نوعی از شــفافيت برســيم که قراردادها و اقدامات دولت پشــت ويترين قرار بگيرد و نقد شود و محرمانگی پايان يابد.

اينكه هــرروز مردم گرفتار مؤسســههايی مانند ثامنالحجج و کاســپين و ... شوند و اجتماعات رقم بزنند پرسش میشود که چطور اين اتفاقها میافتد و آيا مسئولان خبر نداشتند؟!

اينكه دســتگاه قضا بيايد و برخورد کند و احيانا متخلف را زندانی کند، دردی از مردم دوا نمیشود و پول آنها برنمیگردد.

مگر مؤمن چندبار از يک سوراخ گزيده میشود. اين از بیتوجهی خود اوست.

ســؤال مردم دربــاره ريزگردها اين اســت که آيا قابلپيشبينی و پيشگيری بود؟ هر علتی که بخواهد برای آن مطرح شــود اراده جــدی میخواهد برای حلکردنش، نه اقدامات موسمی.

چه اتفاقی افتاده که در بســياری از محصولات دلالی وجود دارد و به کشــاورز هزار تومان میرسد، اما کالا دست مردم به 10 هزار تومان میرسد.

کشــور ما پرآب هست، اما ضعف مديريت وجود دارد برای حل مشــكل آب. اصلا بنا بر اين باشد که مشكل آب داريم و برخی از استانها نزولات آسمانی ندارند؛ خب اين اســتانها را بايد با ظرفيتهايشــان مانند معدن رونق داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.