درخواست ايران از تركيه درباره قتل مدير شبكه «جِم»

Shargh - - سیاست -

سؤالهایانتخاباتي

قاســمي بــا توجــه بــه نزديكــي انتخابــات رياســتجمهوري و مهيانبودن امــكان رأيدادن براي ايرانيان ســاکن کانادا، توضيح داد: «تاآنجاکه میدانــم از طريــق کانالهــای ديپلماتيــک اين گفتوگوهــا و پيگيریها ادامــه دارد، بهنحویکه بتوانيم بــه شــكلی در نقاط مختلف اين کشــور صندوقهای رأی داشته باشــيم تا ايرانيان بتوانند شــرکت کنند. اگر تفاهمی حاصل نشــود، راهكار ديگری وجود نخواهد داشت و ايرانيان مقيم کانادا ماننــد ســال 92 از رأیدادن محروم میشــوند.» يكي ديگر از موضوعات مطرحشــده در جلسه روز گذشــته، روند پرونــده حملهکنندگان به ســفارت عربســتان بود. قاسمي با اشاره به اينكه «بخشی از مشكلات ما در روابط با عربستان ناشی از اين اقدام خودســرانه و نســنجيده بود»، گفت: «وزارت امور خارجه از همان ابتدای وقوع اين حادثه، خواســتار پيگيری اين موضــوع از طريق قوه قضائيه بود». او ابراز اميدواري کرد اين پرونده روزی به انتها برســد و دقيقا عوامل اين حادثه مجازات شــوند تا درس عبرتی شــود برای ديگران که خودسرانه دست به اقداماتــی در حوزه مســائل ديپلماتيک و خارجی نزنند. قاســمي در پاســخ به خبرنــگار ديگري که ميپرســيد «آيا حضــور برخي از عامــلان حمله به ســفارت عربســتان در ســتاد انتخاباتي يكي از کانديداهاي رياســتجمهوري به پيگيري حقوقي اين مســئله کمك ميکند يا خير»، خنديد و گفت: «من درباره ستادهای انتخاباتی کانديداها اطلاعاتی ندارم و در اين جايگاهی که هســتم، از آنچه شما فرموديــد، اطلاعی ندارم». ديگر ســؤال انتخاباتي نشست ديروز اين بود که توصيه وزارت امور خارجه به نامزدهــاي انتخابات که احتمــالا در مناظرات بسيار به برجام خواهند پرداخت، چيست؟ قاسمي دراينباره گفت: «اصولا افشــای مســائل محرمانه بهويژه در حــوزه روابط خارجی هر کشــور امری مجرمانه در آن کشور محسوب میشود و میتواند به ضرر و و زيانهای بســياری برای منافع و امنيت کشور منجر شود. چنين اقدامی از سوي هيچ کس جايز نيست. ما علاقهمند هستيم که در رقابتهای سياسی در کشور همه بياموزيم که مسائل سياست خارجی را به کف خيابانها نياوريم؛ مسائلی را که میتوانــد به منافع ملی و مردم خدشــه وارد کند ســوژه گفتوگوها و رقابتهای سياســی نكنيم.» خبرنگاری از ســخنگوی وزارت خارجه خواســت که مقايسهای بين دســتاوردهای اقتصادی دولت دوازدهــم در حــوزه روابط خارجی بــا دولت قبل انجام دهد که قاســمی در پاسخ گفت: «وقتی اين دولت روی کار آمد، اقتصاد کشــور تضعيف شــده بود و تحريمهای هوشمندانه عليه ايران به وسيله آمريكا و تعداد ديگری از کشــورهای غربی اعمال شــده بود. تحريمها وضعيت پيچيــدهای را ايجاد کرده بود. برجام توانست به هدف اوليه خود يعنی برداشتن قطعنامههای فصل هفتم شورای امنيت و رفع تحريمها دست پيدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.