روحانی و جهانگيری مكمل هم هستند

Shargh - - سیاست -

ســحر )ســتادخبری دکتر روحانی(:

محمدعلی وکيلی، سخنگوی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی با اشــاره به برخی ادعاها در مناظــره اول گفت: مثلا ادعا شد بابک زنجانی به ستاد آقای روحانی حمايت مالی کرده اســت، ادعايی که به دليل ساختار برنامه مناظره امكان دفاع برای آقای روحانی وجود نداشت، ولی بــرای اثبات چنين ادعايی به ســخن رئيس قوه قضائيه استناد شــد و در چند روز گذشــته از زبان او شنيده شد که ســخن آقای روحانی مورد تأييد است. ادعايی که از طريق تريبون رسمی بهگوش ميليونها انســان میرسد، اگر قابل استناد نباشد توسل به شيوه غيراخلاقی است.

او در ادامه گفت: ادعا شد که آقای روحانی وعده چهار ميليون شــغل داده بود که او در فرصتی کوتاه تلاش کرد بگويد اين وعده را با چه شــيوه ای مطرح کرده، اما نشاندادن يک کاغذ از دور بدون اينكه امكان خواندن کلمات آن برای مردم فراهم باشــد، به شيوه منسوخ سال 88 و استناد به آن کاغذ ناخوانا، اقدامی غيراخلاقی به حســاب میآيد. همانطــور که آقای روحانی در مناظره گفــت، اين وعده را در چهارچوب يک شــرط دادهاند و اکنون هم مدعی هستند که اگر شرط اين وعده محقق شــود دستيابی به آن به قوت خود باقی است. وکيلی به شبههافكنی پيرامون نقش آقای جهانگيری و آقای روحانی در اين ماراتن اشــاره کرد و گفت: به جای اينكه پاســخ بدهند نقش آقای رئيسی و آقای قاليباف چگونه است و مردم به چشم میبينند که از ديرزمان بين آنها تقســيم کاری شده و هرکــدام از اين دو با يک کاراکتر حضور دارند، ســؤال میکنند کــه آقای روحانی و جهانگيری چه نقشــی را ايفا میکنند. سخنگوی ســتاد دکتر حسن روحانی تأکيــد کرد: مرجــع داوری برای تعييــن نامزد جبهه اصلاحات، از گذشــته تا به حال و در آينده ، شــورای عالی سياســتگذاری اصلاحطلبان اســت. اين شورا از ابتدا با صراحت بيــان کرده که آقای روحانی نامزد قطعی جبهه اصلاحات اســت و آقای جهانگيری در نقش مكمل آقای روحانی است و به صورت طبيعی چون آقای جهانگيــری معاون اول اســت به آمار و ارقام دسترسی آسانتری دارد و اين نقشها در طول و مكمل هم است. صدای آقای روحانی و جهانگيری صدای واحدی خواهد بود و مسير خواست جريانهای اصلاحطلب و اعتدال همچنان پيش خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.