میرسلیم: كنار نمیكشم و تا آخر میايستم

Shargh - - سیاست -

خبرگزاری صداوسیما:

ســيدمصطفی آقاميرسليم با حضور در شهرک صنعتی شــكوهيه قــم درحالیکه لباس کار به تن کــرده بود، پس از بازديد از بخشهايی از اين شهرک در جمع کارگران سخنرانی کرد.

او گفت: هيچ معنی ندارد که ما اينهمه مهندس در کشــور داشته باشيم و کارگران ما به خارجیها خدمت کنند.

ميرســليم با اشاره به اســتعدادهای خدادادی ايران گفت: با اينكه خداوند به ما چهاربرابر کشور همسايه مانند ترکيه امكانات داده است و از لحاظ نيروی انسانی هم کموکسر نداريم، اما مرتب شاهديم که از مرز بازرگان کالاهای ترکيهای وارد کشور میشود.

او اضافــه کرد: بايد روی پای خود بايســتيم تــا هيچگونه تحريمی نتواند ما را تضعيف کند.

ميرســليم افزود: کارگران بــا وجدان کاری بايد ايــران را به ايرانی شكســتناپذير تبديل کنند و اگر کار باکيفيــت ارائه کنيم، همه خريدار کالای ما خواهند بود.

او همچنين در پاسخ به ســؤال خبرنگاری مبنیبر اينكه آيا درست است که شما به آيتالله موحدیکرمانی قول دادهايد که به نفع جمنا کنارهگيــری کنيد، افزود: من چنين قولی نداده و مردم را هم مســخره نكردهام و تا آخر ايستادهام.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.