نامه جمعی از فرزندان شهدا خطاب به كانديداهای رياستجمهوری

Shargh - - سیاست -

جمعی از فرزندان شــهدا در نامــهای خطاب به کانديداهــاى محترم رياســتجمهورى، نكتههايی را به منظور پاسداشــت و تعالی راه آغازشــده از سوي پدرانشان و به نمايندگی از اقشار و اقوام مختلف مردم بيان کردند. در اين نامه آمده اســت: «حتما ميدانيد که با دســتمال کثيف نميتوان شيشهها را پاك کرد؛ بنابرايــن لازم اســت کانديداهاى محترم گزارشــی از کارنامــه و برنامه خويــش در پيشــگيرى و مبارزه با مفاســد اقتصــادى در مناصب پيشــين و دولت آتی ارائه کنند. شفافسازى هزينههاى انتخاباتی و منابع و مآخذ آن اقدام بزرگی اســت تا انتخاب اصلح براى مردم آســان شــود. رعايت موازين اخلاقی مهمترين رکن سياستپيشــگان ما بايد باشد که بیترديد تلاش در جهــت ارتقــاى اخــلاق سياســی در نظامی که سياست خويش را عين ديانت ميداند، بايد سرلوحه همه برنامهها، اقدامات، اعمال، رفتارها و شــعارهاى کانديداهــا باشــد، در اين راســتا، بايد از ســياهنمايی درباره انقلاب اســلامی تحت هر پوششی خوددارى کنيد. )چيزى که متأســفانه در مناظرات گذشته ميان کانديداها رعايت نشــد( شــعارها و وعدههايتان بايد عملياتی، روشن و واضح باشد؛ وعدههاى غيرواقعی علاوه بر مضراتی که براى جامعه دارد اسباب ريشخند و ازدسترفتن حيات سياســی شما و بیاعتمادى به نظام اسلامیمان را فراهم خواهد کرد».

در ادامــه ايــن نامه هم آمده اســت: «همانطور که پدران ما با گذشــت از خانواده و فرزندانشــان و با تقديم گوهر جانشــان امنيت امروز را براى همه آحاد اين ملت رقم زدند، فرزندانشان نيز آمادهاند با اقتدا به راه پدران خويش در برابر هرگونه بدخواهی و دشمنی آنها با تقديم جانشان ايستادگی نمايند تا امنيت باشد. خواه برنده انتخابات کانديداى مورد حمايت ما باشد يا نباشد، مبادا با رفتارهاى ناشايست شيرينی حماسه حضور ملی را به تلخی تبديل کنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.