5 نمره برای کمآبی

Shargh - - سیاست -

نســرین کامــکاری:

بحــران کمآبــی پدیدهای نیســت که نیاز باشــد برای یافتن دلایل و ریشههای شــکلگیری آن به ذهن خود فشــار آوریــم. اما اگر دخالت و نقشــی در بــروز این فاجعه نداشــتهایم، به قطــع و یقین همه مــا در پایانبخشــیدن به این تراژدی بزرگ ملی ســهیم و مؤثریــم. چندیپیش، مدیر مدرســهای در اســتان لرســتان دانشآموزان را به کســر پنج نمــره در صورت امتناع از کشــیدن نقاشــی درباره بحران کمآبی تهدید کرد. اتفاقی که میتواند حاکی از تعلق خاطر بالای مدیر مدرسه به مسئولیت اجتماعی و شهروندی خود باشد؛ هرچند به ندرت مسئولی چنین تنبیهی را در نظر میگیرد. از سویی دیگر تصاویر حیاط این مدرسه نشان میدهد که حدود شــش ماه لولههای آب مدرســه دخترانه عصمت در ازنای لرســتان ترکیده بود و روزانه دهها لیتر آب هدر میرفت. هرچند مدیر این مدرسه برای جلوگیــری از هدررفتگــی آب تصمیــم به قطع آب ســاختمان گرفته، بااینحال چنانچه راجع به بحران کمآبی نقاشــی یا مقاله نوشته نشــود، پنج نمره از دانشآموز کسر میشــود! این یک مثال از بیعملی فردی ما در قبال وظیفه ماست اما در نگاهی کلیتر این روزها همزمان با بحران کمآبی نمایشــگاههایی حتی در مدارس برای هشــدار بــه اثرات مخرب این تــراژدی در حال برگزاری اســت؛ اتفاقــی مبارک و میمون که در آگاهیبخشــیدن بــه دانشآموزان در زمینه بحران کمآبی تأثیرگذار خواهد بود؛ بااینحال جای سؤال اســت: دانشآموزی که شش ماه تمام هر روز در مدرسه خود شاهد هدررفتن آب بوده، چه برداشــت و تصوری از این بحران خواهد داشــت؟! چگونه میتواند این تناقض را درون خود حل کند و درباره بحران کمآبی نقاشی بکشد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.