خبر آخر

Shargh - - سیاست -

ســاینسالرت گــزارش داده وزارت دفاع آمریکا در پــی راههایی برای ارتقای هرچهسریعتر مهارتهای نیروهای خود است. به گزارش ایسنا، برای بررســی این امکانات، آژانس پروژههای تحقیقات پیشرفته دفاعی DARPA( دارپــا( بهتازگی بیش از حدود 500 میلیون دلار بودجه را در اختیار هشــت تیم قرار داده تا به دنبال راههایی برای چگونگی تحریک الکتریکی سیستم عصبی در جهت تسهیل یادگیری باشند. هدف این برنامه چهارساله که TNT() نام دارد، شناسایی روشهای تحریک عصبی است که میتواند سبب پلاستیسیته سیناپسی‪synaptic plasticity‬ شود. پلاستیسیته سیناپسی عبارت است از علمی که به بررســی قابلیت نورونهــا برای تغییر تواناییهای خود برای برقــراری ارتباط با یکدیگر میپردازد. هدف DARPA از راهاندازی برنامه TNT، افزایش روشهای آموزشــی مؤثر موجود برای مردان و زنان نیروهای مســلح است تا پتانســیل کامل آنها را به کار گیرند. اگر سرمایهگذاری روی این روش موفقیتآمیز باشــد، تنها سربازان و جاسوسان از آن بهره نخواهند برد و میتوان استفاده از این روش را گسترش داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.