س تبارد احايم يراون لا حراینجانيي

ستاد اصولگرايان معتدل حامي رئیسجمهور تشكیل شد

Shargh - - صفحه اول -

شــرق:

با آغاز به کار رسمي ستاد مرکزی اصولگرایان معتــدل حامــی روحانی بــا دبیري بهــروز نعمتی، صفبندي جریان حامي لاریجاني با دیگر اصولگرایان مشخصتر شــده اســت. پیش از این اعلام شده بود کــه علياکبر ناطقنوري پشــت جبهــه اصولگرایان حامــي روحاني قــرار دارد، اما بعــد از تکذیب دفتر ناطق مشخص شــد که جریان اطراف علي لاریجاني اقدام به تشــکیل ستادي در حمایت از حسن روحاني کردهاند. بهروز نعمتي دیروز در پاســخ به این ســؤال «شرق» که آیا تأیید ميکنید، تشکیل ستاد اصولگرایان معتــدل حامــي روحاني عمــلا به معنــي حمایت آقــاي علي لاریجانــي از آقاي روحانــي در انتخابات آتي است، گفت: «من که ســخنگوي آقاي لاریجاني نیســتم، ولي این مجموعــه بالاخــره از اصولگرایان تشــکیل شده اســت». او در پاســخ به این سؤال که بالاخره شما بهعنوان یکي از نزدیکان آقاي لاریجاني شناختهشده هســتید، گفت: «آقاي لاریجاني بالاخره برادر و بزرگتر ما هستند». نعمتی دیروز همچنین در جمع خبرنــگاران گفت: «ما به صورت ضربالاجل و در 2٤ساعت تصمیم گرفتیم ستاد اصولگرایان حامی دکتــر روحانی را راهانــدازى کنیم و در این مســیر به دنبال اثربخشی هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.