تخته سفيد

Shargh - - صفحه اول -

با آثار و گفتاری از: زینب آژیراک؛ مجید اسماعیلی؛محمدعلی اســماعیلزاده؛ علــی انصــاری؛ مهرشــاد ایمانــی احمــد بنیاســدی؛ رســول پاپایــی؛ طاهــره پژوهش؛ عزیزالــه تاجیــک اســماعیلی؛ محمدرضــا حشــمتی رضوان حکیم زاده؛ فرهاد خان میرزایی؛ لیلا رشــنوادی؛ بابک صباغ نوین؛ رمضان عبدالحسینی... ضمیمه امروز «شرق»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.