به کارگران دروغ نگفتیم

Shargh - - سیاست -

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم روز کارگر در مرقد امام راحل گفت: «در چهارســالی که گذشت تاش کردیم خرابیهای دولت گذشته را ترمیــم کنیم و از ایــن بابت بــه کارگران هیچ دروغی نگفتیم». به گزارش ایلنا، علی ربیعی وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با بیــان اینکه وقتی یک کارخانه خاموش میشــود زندگی کارگران و بازنشســتگان نیز بهشدت تحتتأثیر قرار میگیرد، عنــوان کرد: «در دولت یازدهــم دیگر از این رفتار دولــت قبل که پول ناچیزی به جیب مردم ریخته شــود و در ادامه در ازای افزایش تورم تا پنج برابر ایــن مبلغ به صورت هزینــه از جیب مردم خارج شــود، خبری نبود».او ادامــه داد: «در این دوران شــاهد آرامترین رابطه بین کارگر و کارفرما بودیم و درعینحــال برای دولت آینــده برنامههایی در پیش داریم که یکی از این برنامهها تهیه مســکن کارگران اســت».وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «امســال در این مراسم دوباره با امام عهد میبندیم و همچون امام کــه هرگز دروغ نگفت ما هم با راســتی و درستی برای بهتر زندگیکردن همــه مخصوصا کارگــران و بازنشســتگان تمام توان خود را بــه کار میبندیم».همچنین پیش از سخنان رئیسجمهوری، کارگران با سردادن شعار «قرارداد موقــت به همت روحانــی اصاح باید گردد»، « نظام مزدی ما به همت روحانی اصاح بایــد گردد » و «کارگر میمیــرد٬ ذلت نمیپذیرد » خواستار انجام اقدامات اصاح قانون کار به نفع کارگران شدند. به گزارش ایرنا، زمانی که کارگران پیش از آغاز سخنرانی در حمایت از روحانی شعار سر دادند شــمار اندکی از کارگران علیه وضعیت کارگری شــعارهایی ســردادند که این مســئله با اعتراض سایر کارگران مواجه شد و فریاد «روحانی دوستت داریم » و «روحانی حمایتت میکنیم » سر دادند. تعدادی شــعاردهندگان که حدود 50 نفر بودند به دنبال تحتالشــعاع قراردادن مراســم بودند که با واکنش گسترده کارگران مواجه شدند. دراینباره معاون دبیرکل خانه کارگر با اشــاره به حاشیههای رخداده در مراسم روز جهانی کارگر، به ایلنا گفت: «برگزاری مراســم روز جهانی کارگر برای ما یک حرکت گزینشــی و نمایشــی نبوده و این مراسم هر ســال با حضور کارگرانی با سایق سیاسی مختلف برگزار میشود؛ اما تأکید میکنم ما اجــازه نمیدهیم عدهای اندک که مســتندات حضور سازماندهیشده آنها در این مراسم موجود اســت، از مراســم صنفی سوءاســتفاده سیاسی کنند».حســن صادقی با بیان اینکه ما مجری این برنامه نبودیم، افزود: «عده اندکی قصد داشــتند با ســردادن برخی از شــعارهای انحرافی، تنش ایجاد کرده و برنامــه را منحرف کنند که با توجه به حضور انبوه و گســترده کارگران در این مراسم، موفق نشــدند و خوشــبختانه ســخنرانی جناب آقای روحانی به صورت کامل انجام شــد و پایان پذیرفــت. آن افــراد و طراحان آنهــا باید متوجه باشــند که در جمع چه کســانی و در چه مکانی درصدد اخال و تنشآفرینی هســتند و بدانند اگر ما آنها را به گوشــهای هدایت نمیکردیم، ممکن بود بــا برخورد قاطــع کارگران روبهرو شــوند.» او عنوان کرد: «قاطع میگویم ما بهشــدت با هر جریان سیاســی که بخواهد در برنامههای صنفی کارگری تنــش ایجاد کند، برخورد میکنیم و قائل به سکوت در برابر کســانی که به حقوق کارگران تعــرض میکنند، نیســتیم. مــا فقط بــه خاطر حرمت حرم مطهر امام)ره( و شــأن مقام محترم ریاســتجمهوری و حجتالاســام سیدحســن خمینی در برابر این حرمتشکنی سکوت کردیم. روز بزرگداشت مقام کارگر یک تجمع صنفی بوده و این مراســم با فراخوان قبلی برای حضور تمام کارگران با هر سلیقه سیاســی و فکری آزاد بوده است ».صادقی گفت : «مدعیانی که در رسانههای جناحی و باندی خود تبلیغ برهمخوردن مراسم را میکنند، چرا حاضر نیستند شعار 30 هزار کارگر را در حمایت از دولت تدبیر و امید منعکس کنند و آن را سانسور میکنند. این اقدام سازمانیافتهشده از منظر جامعه کارگری محکوم اســت و نشــان از ســعه صدر بالای رئیسجمهــور محترم دارد. بدخواهان بدانند در رأی قاطع جامعه کارگری به حسن روحانی شکی وجود ندارد و فضاسازیهای غیرواقعی و غیراخاقــی خللی در اراده کارگران ایجاد نخواهــد کرد».همچنین، معاون سیاســی دفتر رئیسجمهور نیز در یادداشتی نوشت: اینکه کارگران بهراحتی و آزادی در حضور رئیسجمهور شعارهایشان را بدهند، در دوران دکتر روحانی به دست آمده اســت. به گزارش ایسنا در یادداشت تلگرامی حمید ابوطالبی به مناسبت روز جهانی کارگر، آمده اســت: «من بسیارخوشحال و سربلند شدم که برخاف ســالهاي ‪-92 8٤‬که برگزاري روز جهاني کارگر ممنوع شده بود، در دوران دکتر روحاني جامعه به حدي از آزادي رسیده است که کارگران در حضور رئیسجمهور شعارهایشــان را بهراحتي و آزادي مطرح ميکنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.