رئیس قوهقضائیه در جلسه مسئولان عالی قضائي:

جنایتی که موجب شهادت مرزبانان شد، بیپاسخ نمیماند

Shargh - - سیاست -

میزان:

رئیس قــوه قضائیه با بیــان اینکه ملت بزرگ ایــران در همه صحنهها با انقاب هستند و حاضرند برای وجب به وجب خاک کشور جانشان را فدا کنند، به حامیان تروریستها هشدار داد که ادامه چنین وضعیتی دامان خود آنان را نیز خواهد گرفت.

آیتالله آملیلاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضائي، با تسلیت شهادت جمعی از مرزبانان عزیز کشور که در روزهای اخیر در مرزهای شــرقی کشــور هدف حمله تروریســتها قرار گرفتند، برای آنان علو درجات و برای خانوادههایشــان صبر مســئلت کرد و گفت: مسئولان تمام تاش خود را برای ارتقای سطح امنیتی، نظامی و انتظامی مرزها به کار بگیرند تا کمتر شــاهد چنین حوادثی باشــیم؛ اما به حامیان این تروریســتها هشــدار میدهیم این اقدام آنان بیپاسخ نخواهد ماند و البته تأثیــری هم در اراده مردم ما در حرکتهــای انقابی نخواهد گذاشــت.آیتالله آملیلاریجانی در ادامه با اشاره به مناسبتهای ماه شــعبان ازجمله میاد با سعادت حضرت اباعبدالله الحسین)ع( و روز پاسدار، نامگذاری این روز را بسیار بامعنا دانست و خاطرنشان کرد: سپاه پاسداران انقاب اســامی از ارکان جمهوری اسامی است. نیروهای مسلح در کشور ما امنیتی را ایجاد کردهاند که در سطح منطقه و جهان مثالزدنی اســت و این امنیت بهآسانی به دست نمیآید. امروز قدرت بالای بازدارندگی ایران در مقابل دشمنان محصول همین مجاهدتها و تاشهاســت. حضور ملت درصحنه و مجاهدت نیروهای مســلح ســایه جنگ را از سر کشــور برداشــته و برمیدارد.رئیس قوه قضائیه افــزود: اینکه برخی گمان کنند پــارهای از مذاکرات همچون مذاکرات مربوط به برجام و غیربرجام ســایه جنگ را از سرکشور برداشته گمان نادرستی اســت. آنچه ســایه جنگ را از سر کشــور برمیدارد، اقتدار جمهوری اسامی با حضور ملت درصحنه و مجاهدتها و تاشهای بیوقفه نیروهای مسلح نظیر سپاه و بسیج است.

متأسفانه برخی در داخل، نهاد انقلابی سپاه را مورد بیمهری خود قرار میدهند

آیتالله آملیلاریجانی با بیان اینکه سپاه عاوه بر مسائل نظامی در پاســداری از ارزشهای انقاب و فرهنگ اسامی نیز مسئولیت قانونی دارد، اظهار کرد: این نهاد عاوه بر انجام این وظایف، همواره در جهت فقرزدایی و بهبود وضعیت کشــور تاشهای غیرقابلانکاری داشــته اســت، ازجمله در همین بحث تولید بنزین کــه چندی قبل در جنوب کشــور به بهرهبرداری رسید، سپاه پیشــرو بود. به دلیل همین خدمات اســت که این نیروی عظیم مردمی مدافع جمهوریت و اسامیت نظام در مقاطع مختلف آماج حمات دشــمن بوده است و متأسفانه برخی در داخــل نیز این نهــاد انقابی را مورد بیمهری خــود قرار میدهند که ایــن امر قابل قبول نیســت و همگی باید قدردان اقتدار ناشــی از تاشهای سپاه، ارتش و سایر نیروهای مسلح باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.