ملانیا، محبوبتر از دونالد ترامپ

Shargh - - جهان -

با وجود اینکه صــد روز از رویکارآمدن دولت «دونالــد ترامــپ»، رئيسجمهــوری آمریکا، میگذرد، همسر او «ملانيا» و پسرش، «بارون»، هنوز به کاخ ســفيد نيامدهاند. خانواده ترامپ همچنان در پنتهــاوس او در «برج ترامپ»، واقع در نيویورک ســاکن هســتند. ملانيا تأکيد دارد که پسر نوجوانش باید سال درسی جاری را به اتمام برساند.

غيبت ملانيا ترامپ از کاخ ســفيد انتقاداتی را هم در پی داشته اســت، چراکه تدابير امنيتی حضــور او در نيویورک تقریبا هفتهای یک ميليون دلار هزینه دارد. گرچه ملانيا هنوز ســاکن کاخ ســفيد نشــده، اما از وظایفش بهعنوان بانوی اول شانه خالی نکرده و در مراسمها، ميزبان مقامهای خارجی بوده و به همين دليل او حتی از سوی رسانههای آمریکایی سرشناس تقدیر شده است.

ملانيــا ترامپ گرچه به تمام وعدههــای اوليهاش عمل نکرده، اما تاکنون دســتکم به حمایت از حقوق زنان توجه نشان داده و اکثر دیدارهای عمومی او به این مسئله اختصاص دارد. بااینحال، ملانيا ترامپ هرازگاهی هدف حمله و قضاوت رســانههای اصلی قرار میگيرد، چراکه سابقا بهعنوان مدل کار کرده است.

با وجود اینها، نظرســنجیهای اخير نشــان میدهد محبوبيت بانوی اول آمریکا بهســرعت رو به افزایش اســت. تا پایان مارس، ۵2 درصــد از آمریکاییها ملانيا ترامپ را تأیيــد کردند. او پيش از ادای مراســم ســوگند دونالد ترامپ، محبوبيتش ۳۹ درصد بود. بااینحســاب، محبوبيت ملانيا ترامپ حتی از همسرش هم بيشتر شده است؛ رئيسجمهوری آمریکا ۳۵ درصد محبوبيت دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.