یا اصلاحات یا رویارویی با «فرگزیت»

Shargh - - جهان -

«امانوئــل ماکــرون»، نامــزد پيشــتاز انتخابــات ریاســتجمهوری فرانســه، به «بیبیسی» گفته که اتحادیه اروپا یا باید اصلاحاتی را پذیرا باشــد یا در غير این صورت با احتمــال «فرگزیت» (خروج فرانســه از اتحادیــه اروپا( روبهرو شــود. ماکرون گفــت: «طرفدار )اتحادیه( اروپا هســتم. در طول مبارزات و تبليغات انتخاباتی بر ارزشها و سياســتهای اروپایی تأکيد کردم، چراکه عقيده دارم این نکات برای مردم فرانسه و موقعيت کشور در دنيا اهميــت دارد، اما درعينحال، باید وضعيت را ببينيم و به مردم گوش دهيم. به این نکته توجه کنيم که آنها بســيار خشمگين هستند؛ چراکه با ناکارآمدی اتحادیه اروپا کار با آن دیگر قابل ادامه نيست».

او افــزود: «تعهد من، پس از انتخابشــدنم، ایــن خواهد بود که همزمان اصلاح عميق اتحادیه اروپــا و پروژههای اروپایی را به پيش ببرم». نامزد ميانهرو حزب تازهتأســيس «در حرکت» فرانسه در حالی این ســخنان را گفته که او و «مارین لوپن»، نامزد حزب راست افراطی «جبهــه ملــی»، در دوره نهایی انتخابات یکشــنبه آینده بــا یکدیگر رقابت میکننــد. لوپن تبليغات خود را بهویــژه در این روزهای پایانی تا رقابت نهایی انتخابات بر احساســات ضد اتحادیــه اروپایی در بين رأیدهنــدگان معطوف کــرده و قــول داده تا درصورت نشســتن بر کرسی ریاستجمهوری، همهپرســی را درخصوص عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا برگــزار کند. درهمينحال، بيش از ۶0 نهاد غيردولتی فرانسه مردم این کشور را به مشارکت گسترده در دور نهایی انتخابات فراخواندند. در اطلاعيه مشترک این انجمنها به رأیدهندگان هشدار داده شده «متأسفانه آنچه از آن بيم داشتيم، در حال وقوع است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.