16 سال حبس برای شاه مازندران

حکم شرور معروف به «شاه مازندران» صادر شد

Shargh - - حوادث -

شرق:

مرد جوانی که متهم به شرارت است و به شاه مازندران معروف شــده، از ســوی دادگاه به 16 سال حبس محکوم شد.

به گــزارش خبرنگار ما، این مرد جوان دو ســال پیــش با ایجــاد درگیــری و زخمیکــردن عدهای و فیلمبرداری و انتشــار این فیلمها در فضای مجازی در بین مــردم مازندران وحشــت ایجاد کــرده بود. او با رجزخوانی برای اشــرار دیگر آنهــا را به مبارزه دعوت کرده و عضلات خــود و خالکوبیهای آن را به نمایش میگذاشت و با انتشار فیلم آن دیگران را به مبارزه دعوت میکرد.

بــه گزارش میزان، اوایل بهمن 94 در پی انتشــار فیلمــی ویدئویی یکی از اراذل و اوباش شهرســتان بابــل به نام «محمود طالبــی» که در آن، وی ضمن ربودن یکی از اوباش منطقه «گتاب» به ایجاد رعب و وحشــت اقدام میکرد، دادســتان بابل این فرد را به اتهام محاربه و افســاد فــیالارض تحت تعقیب قضائــی قــرار داد. این فــرد که خود را به ســبب مرتکبشــدن جرائم مختلــف و آزار و اذیت مردم شاه منطقه معرفی میکرد، پس از انتشار این کلیپ متواری شد.

دادســتان بابل در آن زمان درباره جرائم این فرد گفت: متهم با ربــودن یکی از اوباش منطقه جویبار با زدن قمه به وی اقدام به قدرتنمایی و با انتشــار فیلــم آن موجبات ناامنی و ایجاد رعب و وحشــت در منطقه کرده اســت. وی با تأکید بر برخورد قاطع دســتگاه قضائی با مخلان نظم و امنیت در جامعه بیان کرد: پس از انتشار این کلیپ دادستانی بلافاصله وارد عمل شد و دستور جلب و ورود به مخفیگاه این فرد صادر شد. مرادی همچنین گفت: محمود طالبی یــک ماه پیش از زندان آزاد شــده و پیــش از این در زندان سیستانوبلوچســتان به صورت تبعیدی بوده است و شش سال حکم برایش صادر شده بود که با رضایت شاکی خصوصی از زندان آزاد شد. دادستان بابل در ادامه افزود: متهم به اتهام محاربه و افســاد فیالارض تحــت تعقیب قضائی قرار دارد. چند روز پس از این ماجرا بود که دادســتان بابل از دستگیری این متهــم خبــر داد و گفت: با تلاش شــبانهروزی مأموران نیروی انتطامی و دســتگاه قضائی اســتان مازندران این فرد در 12 بهمن 94 ســاعت سه صبح در یکی از روســتاهای بابل در مخفیگاهش دستگیر شد و پرونده وی مورد رسیدگی قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.