ایوبی در نشست خبری «ستاد هنرمندان» روحانی

جاهايي در اختيار قوه مجريه نبود

Shargh - - هنر -

شرق: نشست خبری رئیس «ستاد هنرمندان» دکتر حسن روحانی، کاندیدای دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری، دوشــنبه 11 اردیبهشــت در محل ســتاد انتخاباتی این کاندیــدا برگزار شــد. حجــتالله ایوبی دربــاره اهداف برگزاری این نشســت خبری بیان کرد: «به نظرم این فضا فرصت خوبی اســت تا مطالبات اهالی فرهنگ و هنر با نامزدهای ریاســتجمهوری مطرح شود». رئیس سابق ســازمان توضیــح داد: «برایم جالب و مهم اســت که رفتار رأیدهندگان طی ســالهای اخیر از انگیزشهای عاطفــی و احساســی عبور کــرده و به رفتــار عقلانی گرایش یافته است. مردم نامزدهای ریاستجمهوری را با دقت رصد و برنامههایشــان را بررســی میکنند و این برنامههای نامزدهاســت که امروز حرف اول را میزند». رئیس ســتاد هنرمندان دکتر حسن روحانی با بیان اینکه برگرداندن امید بــه فرهنگ و هنر، مهمترین دســتاورد چهارســال ریاستجمهوری حســن روحانی بود، ادامه داد: «خوشبختانه امروز برخي بحرانها تمام شده است و هنرمنــدان بر صندلــی تکریم قرار دارند». او با اشــاره به وضعیت تئاتر در دولت یازدهم عنوان کرد: «بخش خصوصی در تئاتر فعال شــده است و همــه اینهــا حکایــت از جریان یافتن امید دارد. همچنین هنرمندان دارای مشــکل حقوقی یــا آنانی که نمیخواستند کار کنند، امروز در هنر فعال هســتند. آقــای روحانی تأکید داشــتند امور به اصناف واگذار شود. برخی از این اصناف، قبل از این دولت در بحرانهــای مالی قرار داشــتند و شرایط مناسبی نداشتند».

رئیس ســابق مؤسســه فرهنگــی اکو با اشــاره به فضــای باز ایجاد شــده برای فعالیــت هنرمندان جوان در دولــت یازدهم توضیح داد: «در ایــن دولت راه برای ورود جوانها باز شد. در سینما و موسیقی افرادی ورود کردند که نتیجه آن رونقگرفتن هر عرصه بود. همچنین در عرصه بینالملل حضور خوب و مقتدرانه هنرمندان را در دنیا شاهد بودیم. موفقیتهای بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی در هنرهای تجسمی ایجاد شد و امید در این حــوزه جریان یافت. تعداد گردشــگران افزایش یافت. رکوردهای تاریخ ســینمای ایران زده شد و تقریبا هر روز بهطور متوسط یک جایزه، دستاورد سینما به طور مشــخص در ســال 94 بود. مجوز مؤسسات فرهنگی و هنری گاهی دو سال طول میکشید».

در ادامه این نشست ایوبی درباره برنامه دکتر روحانی برای حمایت از نمایش فیلمهای دارای پروانه نمایش و جلوگیری از توقیف آنها گفت: «در دولت یازدهم نسبت به سالهای قبل، بیش از دوبرابر فیلم نمایش داده شده و فقط چند فیلم موفق به نمایش نشــدند که معتقدیم ایــن تعداد هم زیاد اســت ». رئیس «ســتاد هنرمندان » روحانــی در ادامه بیان کرد: «هیچکــدام از ما در دولت براســاس این اتفاقات خوشحال نشدیم؛ اما دولت تمام تلاش خود را کرد تا موانع برطرف شود، ولی یک جاهایی در اختیــار قوه مجریــه نبود. با این حــال اعلام میکنم دولت آقای روحانی در چهار ســال آینده همانند گذشته در هر جایی که احســاس کند حقی تضییع شده، خود را موظف میداند آن حقوق را برگرداند.»

ایوبی به افزایش رشد تولید فیلمهای سینمایی و نیز افزایش میزان اکران فیلمها بهویژه آثاری که در 10 سال گذشته امکان اکران پیدا نکرده بودند، اشاره کرد و گفت: «اثر روانی اکراننشــدن یک فیلم خیلی بیشتر است؛ اما مواردی خــارج از قوه مجریه وجود داشــته و اطمینان میدهــم در این باره کاری نبــوده که دولت انجام نداده باشد». عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، درباره امکان ادامه فعالیــت محمدرضا شــجریان و رفع ممنوعیت فعالیت این هنرمند و نیز حضور زنان در عرصه موسیقی عنوان کــرد: «آقای روحانی و وزیر فرهنگ بارها گفتهاند که هیچ دلیلی برای جداسازی در کنسرتها نیست؛ چون اصلا قانونی در این باره وجود ندارد. برای آقای شجریان هم آرزوی ســلامتی دارم؛ برای ایشان تلاشهای زیادی صورت گرفت تا مردم از شنیدن صدایش بهرهمند شوند، با این حال خوشــحال هســتیم که آلبوم «طریق عشق» منتشر شد».

همچنین در این نشست، به انتقاد بسیاری از هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر از عملکرد دولت اشــاره شد که با وجود این انتقادات و گلایهها چطور انتظار فعالیت برای جلب مشارکت مردم و رأیدادن به روحانی وجود دارد که در این باره ایوبی چنین پاسخ داد: «امیدوارم اصحاب فرهنگ و هنر میان دلخوریهایشــان و یک اتفاق کلان در کشور تفکیک قائل شوند، چون اگر غیر از این بود، خود من هــم باید همین کار را میکــردم و میگفتم حالا که دیگر در دولت نیســتم؛ اما این طور فکر نکردم و تلاش خود را انجام خواهم داد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.