محمد صراف، رئیس انجمن صنفی VOD و IPTV:

پخش سريال «عاشقانه» متوقف شد

Shargh - - هنر -

شــرق: اختلافــات پیشآمــده میــان تهیهکننــدگان و ســرمایهگذاران مجموعه «عاشقانه» و عدم ارائه محتوا بــه بســترهای قانونــی اینترنتی پخش فیلم و ســریال همچون آیو، فیلیمو، نماوا، فیلمنت و آیسیما، شرایطی را فراهم آورده که پخش قســمتهای جدید مجموعه «عاشــقانه» از طریق این ســامانهها را موقتا با مشــکل مواجه کرده است و مشــترکان این سامانهها نتوانستند ششــم اردیبهشت قسمت ششم این ســریال را به طور قانونی دانلود کنند.

محمد صراف، رئیس انجمن صنفی VOD و IPTV در گفتوگــو با خبرنگار فیلمنت نیــوز درباره روند عقد قرارداد قانونی انتشــار نســخه VOD ســریال عاشقانه توضیح داد: «دو سال است که سامانههای قانونی پخش VOD از وزارت ارشــاد و از ســازمان صداوسیما مجوز گرفتهاند و مشــغول به کار هستند. همه محتوا روی این سامانههای قانونی اســت و طبق قراردادی منتشر شده اســت. قرارداد پخش نسخه VOD ســریال «عاشقانه» هم در همین مســیر شکل گرفت. آن هم در شرایطی که سایتهای غیرقانونی هر روز هزاران فیلم را بدون مجوز در معرض دانلود غیرقانونی قرار میدهند .»

محمد صراف درباره جزئیات قرارداد پخش نســخه VOD گفــت: «مــا در شــرایطی کــه توضیــح دادم با تهیهکننده ســریال عاشــقانه قــراردادی منعقد کردیم. طبق این قرارداد آقای گلستانه )تهیهکننده سابق( طبق قراردادی که با آقای نادری بهعنوان سرمایهگذار داشت، میتوانست نســخه ویاودی ســریال را به سامانههای قانونی بفروشد. براساس همین قرارداد هم قراردادهایی با پنج شرکت دارای مجوز منعقد شد و تمامی مبالغ نیز پرداخت و تسویه شد .»

اما مشــکلات بهوجودآمده در مراحــل تولید پروژه عاشــقانه به ســامانههای VOD کشیده شــد: «نزدیک به شــروع توزیع ســریال اختلافاتی میان آقای گلستانه، آقای نــادری و آقای نجفی پیش آمــد؛ چون پروژه پول کــم آورده بــود و هر کــدام از آقایان مجبور شــدند در پروژه ســرمایهگذاری کنند تا به نتیجه برسد. بعد از این سرمایهگذاری اختلافات میان آقای گلستانه، آقای نادری و آقای نجفی گســترده شــد و این اختلافــات در نهایت منجر به خلع آقای گلستانه شد و تهیهکننده جدید جناب آقای کبیری منصوب شد. براساس قراردادهایی که آقای گلستانه با پنج شرکت مذکور منعقد کرده بود سه قسمت اول ســریال را به ما تحویل دادند و ما منتشر کردیم. اما کمی بعد جلوی انتشــار نســخه ویاودی را گرفتند. ما سعی کردیم این اختلاف را حل کنیم. طرفهای این دعوا را پیش آقای ابطحی، مدیرعامل مؤسســه رســانههای تصویــری بردیم تا اختلافات به نتیجه برســد. این افراد نزد آقای ابطحی تعهد کردند کــه این قراردادها دوباره با شرایط قبل با سرمایهگذاران منعقد شود. متأسفانه این اتفاق نیفتاد و در ادامــه مذاکرات، آقای نادری بهعنوان سرمایهگذار ارقام قرارداد را برای واگذاری نسخه VOD بالا بردند و الان ارقام به ســطحی رسیده که دیگر برای ســامانههای انتشــار قانونی VOD بهصرفه نیســت». محمد صراف در ادامه از دســتور قضائی توقیف انتشار نســخه VOD ســریال «عاشقانه» در ســامانههای قانونی خبــر داد و گفت: «درحالحاضر آقای گلســتانه از تهیهکنندگی ســریال خلع شده و ماجرا به نقطهای رسیده که دوستان به دادســرا رفتهاند و دادسرا دستور توقیف نســخه VOD در سایتهای قانونــی را بــه ســازمان ســینمایی دادهانــد. مــا ایــن دســتور بازپرس محترم جناب آقای قاســمزاده را با احترام پذیرفتیم و چهارشــنبه ششم اردیبهشــت محتوای قسمت جدید سریال عاشقانه روی سامانههای قانونی VOD بارگذاری نشده اســت. اما انتظار داشــتیم دادســتانی محترم از ما هم بهعنــوان طرفی که در این حــوزه 20 برابر تولید سریال عاشقانه سرمایه گذاشتیم و به طور قانونی فعال هســتیم، دعوت کند تا شرایطمان را توضیح دهیم. ما در شــرایطی داریم کار میکنیم که ســایتهای غیرقانونی تمام محتوای کشور را بدون پرداخت یک ریال در معرض دانلود غیرقانونی قرار میدهند. ما انتظار داشــتیم آقای دکتــر ابطحــی بهعنوان متولــی VOD و دبیــر کمیته صیانت از آثار نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت جدی خود را از این صنعت نوپا و قانونی مبذول میکردند و دستور توقیف نسخههای DVD را میدادند؛ چراکه زمانی که نسخههای DVD به بازار میآید، کمتر از یک ساعت در تمامی سایتهای غیرقانونی بارگذاری میشــوند و کاربران میتواننــد آن را دانلود کنند؛ یعنی امروز که ما نتوانســتیم قسمت جدید سریال عاشقانه را بارگذاری کنیم خسارت بســیار زیادی متحمل شدیم در صورتی که سایتهای غیرقانونی فعال هستند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.