جدول 2812  طراح: بیژن گورانی

Shargh - - جامعه -

افقی:

1- دست نخورده- دام- ملائکه 2- از القاب امام سجاد )ع( که ســالروز ولادتش را تبریک میگوییمبالیدن 3- حشــرهای خونخوار- پوشــاننده- شهری در ایتالیــا 4- پیچ و خمهای واقع در مســیر رودهاانــدازه متوســط در پوشــاک- تلخ 5- بنــد چرمیملامتکننده- زمان تعیین شــده بــرای انجام کاری 6- خبرنامــه- کلام روان و شــیوا- یکســوکننده الکترونیکی 7- از افعال ربطی- هر شــاخه خاص از تولید- اخوت 8- چند بیت- هم زمانی 9- نفرت- از مباحث ریاضی- پشتســر 10- شــیوه و روش- اتاق دیدهبانی- شــادمان 11- زمزمه کردن- ولخرج- رزق 12- عضو رونده- تاج- وسایل مورد نیاز 13- صاحب اثــر ارزشــمند لغتنامــه- از ســازهای زخمهاینیمصــدای درازگوش 14- نگفتنی- بانوی نویســنده انگلیســی قرن بیستم و از آثارش: سفر به خارج و به سوی فانوس دریایی 15- تفکر- افزونی- تابوتوان.

عمودی:

1- آرایــش- از صــور فلکــی نیمکرهشــمالی آســمان- شــیر کوهــی 2- دومیــن پادشــاه کیانی و نــوه کیقبــاد- ایالتــی در آمریکا- شــکمبند طبی 3- رنج بیپایان!- از آثار آناتول فرانس، ســلطان نثر فرانسه- از کنده بلند میشود! 4- ستونبندی سخت جانوران- در حال رشــد 5- بسیار، زیاد- یاریکنندهترش و شیرین 6- دارای حد متوسط- جانشین- کادو 7- آتــش- گســتردگی- چوپان 8- خــرس فلکیکشــوری جزیــرهای در جنوب اروپا- تجســم یافته-

جامجهاننما 9- پیوسته عقیده خود را عوض میکندسپاسگزاری- چشــم چران 10- زنده کردن مردگان از معجزات این پیامبر الهی بود- پیشــی گرفتن- اشــاره بــه فردی نامعلوم دارد 11- فلزی دیرگداز که بهعنوان کاتالیــزور اســتفاده میشــود- نویســنده- ســیاهرگ

12- دیاگرام- همه وجود آدمی 13- شهری در آلمانرســم کهن و زیبای ایرانیان در استقبال از بهار- طرف 14- غذای رقیق- دایرهای شــکل – ســالروز شهادت اســتاد مطهری چنین نامگذاری شده است 15- آخرین پادشاه پیشدادی- بصری – سازگاری.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.