دهمین قهرمانی «نادال» در بارسلونا

Shargh - - ورزش -

«رافائل نادال» بار دیگر قهرمان شــد؛ او دوباره در یــک تورنمنت خــاک رُس تنیس، بــه مقام اول رسید. اینبار در بارســلونا که دهمین قهرمانیاش در این رقابتها محسوب میشــد تا پنجاهویکمین قهرمانیاش در مسابقات خاک رس در دوران تنیس مدرن را ثبت کرده باشــد. این تنیسباز ۳۰ساله، در فینــال مســترز ۵۰۰ امتیــازی بارســلونا، «دومنیک تیم» از اتریش را شکســت داد. حریفش، تنیسباز کوچکی نبود، «تیم» با ۲۳ ســال ســن در رده نهم فهرســت تنیسبازان مرد جهــان اســت. او بــرای رســیدن به فینــال اندی ماری بریتانیایی را شکست داده بــود. از او بهعنــوان یکی از پیشــگامان نســل تــازه قهرمانــان تنیــس جهان نــام میبرند؛ امــا او در خانه نــادال حرفی برای گفتن نداشــت و به راحتی تسلیم شد، آنهم در دو سِــت متوالی با نتایج ۴-۶ و ۱-۶. مسابقهای که فقط حدود 9۰ دقیقه طول کشــید. نادال بعد از این بازی گفت: «ست اول خیلی نزدیک بود و تنیس خیلی خوبی انجام شد. در آن ست هرچیزی ممکن بود؛ اما بعد ســطح بازی من بهتر شــد و دومنیک هم چند بار مرتکب اشــتباه شد». نادال هفته پیش نیــز در مونت کارلو توانســته بود به مقام نخســت برسد. این تنیسباز اســپانیایی، در ۱۰ مسابقه پیاپی شکست نخورده است. مرد شماره پنج تنیس جهان درحالحاضر، حتی بدون باختن در یک ست در کل مســابقات بارسلونا، توانســت در این تورنمنت اول شــود. آخرینباری که رافائل نادال یک ســت را به حریفش واگذار کرده، به ۱۰ مســابقه قبل از مرحله اولِ تورنمنــت مونت کارلو برابــر «ادموند کایل» از بریتانیا برمیگردد. ســلطان خــاک رُس تنیس حالا بــا این دو قهرمانــی متوالی، امید زیــادی به تکرار موفقیتهــای اخیــرش در رقابتهــای پیــشِرو، «رولان گاروس» دارد. جایــی کــه در زمان اوجش به کمتر کســی اجازه خودنمایی میداد. او تاکنون 9 بــار در اوپــن فرانســه قهرمــان شــده و حالا که رقبای همیشگیاش مثل جوکوویچ و ماری در اوج نیســتند و در شرایطی که شــاید راجر فــدرر از فرم آرمانی دور باشــد، امسال در پاریس، شــاید شــانس دوباره به او لبخند بزند. «رافــا» درحالحاضر با ۵۱ قهرمانی در مســابقات خــاک رس، در این زمینه رکورددار اســت. او هفته پیــش با قهرمانــی در مونت کارلو بــود که بعد از مدتها موفق به شکســتن رکورد گییرمو ویلاس با ۴9 قهرمانی شــده بود. او که تاکنون ۱۴ گرنداسلم تنیــس را فتح کرده، بــرای تکرار رؤیاهای شــیرین گذشــته در پاریس خوابهای زیادی دیده. نادال از شروع سال میلادی پنج بار به فینال مسابقات رسیده و دو بار هم قهرمان شده و برای همین طرفدارانش برای کســب یک قهرمانی دیگر، آنهم در فرانســه امید زیادی به تنیسباز محبوبشان دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.