ضرورت ارائه اعداد صحیح در چارچوب برنامه

Shargh - - صفحه اول - حسین عبدهتبریزی . اقتصاددان

انتخابــات ریاســتجمهوری کارزار ارائــه برنامــه به پیشــگاه مردم اســت و طبعــا برنامه هم بایــد اهداف را توضیح دهد و هم روشهای دســتیابی به اعداد را ارائه کند. در ارائه برنامه، حداقل توقع از کاندیداهای ریاستجمهوری آن است که خط استدلال منسجم و مســتدلی را دنبال کنند. جملاتشان با هم بخواند و سخنانشان موضوعی مشخص را دنبال کند، نهاینکه هر جمله ناهماهنگ با جملــه قبلی یا حتی ناقض آن باشــد. به همین سیاق، اعدادی هم که در برنامه از طرف هر نامزد محترم ارائه میشــود، باید کلیت واحــدی را تشــکیل دهند، بــا یکدیگــر هماهنگ و همخوان باشــند، نهاینکه عددی، عدد قبلی را نقض کند یا با آن ناســازگار باشــد. در صــورت بروز چنین تضادها و نقضهایــی در برنامه اقتصادی هر یک از کاندیداها، طبعا باید گفــت برنامه اقتصادی آنها ره بــه جایی نمیبرد و مشــکلی از مردم حل نمیکند. بســیاری از وعدههــا و شــعارهای کاندیداها ممکن است جذاب و در نگاه اول حتی عملی به نظر برسند، اما در نهایت مردم درخواهند یافت که هدف از ارائه بسیاری از آن شــعارها، نه لزوما جامهعملپوشاندن به آنها، بلکه ربودن گوی ســبقت از رقبا بوده است. مردم طبیعتا چنین رفتارهایی از ســوی کاندیداها را جسارت به شعور و شــخصیت خود تلقی خواهند، کرد؛ چراکه این نوع بــازی با اعداد با اصول اخلاقی در تضاد است؛ مسئولیتپذیری، سیاستمداران را با چالش جدی مواجه میکند و درنهایت سلب اعتماد مردم از سیاستمداران را بهدنبال دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.