معلمان در دولت تدبیر و امید

Shargh - - صفحه اول - رحیم عبادی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

هــر ســال هفتــه معلــم فرصتی اســت براي پاسداشــت تلاش و کوشــش معلمان گرامی که در راه اعتــلای تعلیم و تربیت و تبدیــل ایران امروز به مدرسه و دانشــگاهی به وســعت همه ایرانزمین ميکوشــند و همچنین فرصتی است برای تکریم و تجلیل از فداکاریها و آگاهیبخشــی همه معلمان ســرزمینمان. نظــر به تقــارن این ایام بــا برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و انتخاب دولتی براساس رأی و نظــر مردم، خوب اســت وضعیت معلمان را در دولــت تدبیر و امید ارزیابــی و انتظارات جامعه فرهنگیان را از دولت آینده به اجمال بیان کنیم:

1- با مروری بر مجموعه دیدگاهها و برنامههای آقای دکتر روحانی میتــوان نتیجه گرفت نگرش و رویکرد ایشــان نسبت به جایگاه و مأموریت آموزش و پرورش و منزلت معلمان دیدگاهی توسعهیافته و پذیرفتنی بوده؛ هرچند در مقام اجرا و عمل نواقص جدی داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.