96 در مقابل 4درصد شعاری علیه محرومان

Shargh - - صفحه اول - احمد میدري . اقتصاددان

انتخاب شــعار چهــار درصد در مقابل 96 درصد شــعاری جذاب برای جلب افکار عمومی اســت، امــا ماننــد یارانههــای نقدی در ذات خود جــذاب و در عین حال ویرانگر اســت. جامعه ایران برخــلاف آمریکا دارای یک طبقه فقیر اســت. در آمریکا 99 درصد متوسط در مقابل یکدرصد قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.