دروغ به مردم نگفته و نخواهیم گفت

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت:

رئیسجمهوری روز گذشته در مراسم آغاز تولید انبوه دو خودروی «دناپلاس» و «پژو 2008» بــا بیان اینکه مــا هیچگاه به مــردم دروغ نگفتهایم و دروغ نخواهیــم گفت، بیــان کرد: «اســاس کار ما بر شفافیت و صداقت است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.