مخالفان براي انتخابات انبوهي كانال خريدهاند

Shargh - - صفحه اول -

گروه اقتصاد:

پاسخ به اتهامزنيها تمامي ندارد. آنقدر برخي کاندیداها غیرتخصصي به برخي مســائل ورود کردهاند که جوابگویي از سوي هر وزیري میسر است. حالا هم نوبــت به محمود واعظي، وزیــر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده. او که آمده بود...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.