رئیسی مسئولیت کلان داشته، بقیه نامزدها فوقش شهردار بودهاند

Shargh - - سیاست -

حجتالاســام پناهیان که بهمنظور حمایت از حجتالاسام رئیسی در قم حضور یافته بود، ضمن انتقاد شدید از روحانی، کنایههایی را هم خطاب به قالیباف مطرح کرد. به گزارش «خبرآناین» بهنقل از «انتخاب»، پناهیان درباره رئیسی گفت: «تا حالا هیچ کاندیدای ریاستجمهوریای نبوده که موقع کاندیداشــدن اینقدر مســئولیتهای کان داشته باشد. کاندیداهای دیگر را بگویید، فوقش شهردار یک شهر کان بودهاند، چه پستهایی داشتهاند؟» او در جایــی دیگر به انتقادهــای درونیای که در محافــل خصوصی از حامیان رئیســی میشــود، پاســخ داده و گفته اســت: بعضی سؤال میکنند ایشــان چه ســابقه مدیریت اجرائیای داشتهاند. رئیسجمهور که نباید مدیریت پروژه کرده باشــد، بایــد مدیر کان نظام باشــد. پناهیان در بخشــی دیگــر از صحبتهایش بدنه معترض به رئیســی را که نســبت به عملکــرد او در مناظره نقد دارند، مخاطب قــرار داده و میگوید: «بعضی میگویند ایشان مدیریت کرده؟! چگونه توضیح بدهم؟! باید حتما مســئول ساختوســاز یک پل یا پتروشیمی باشد؟ چه باید باشد؟». پناهیان همچنین در پاسخ به انتقاد کســانی که میگویند رئیسی در مناظرات باید بیشــتر خودش را نشان دهد، میگوید: «اینکه ایشــان بخواهد حرّاف باشــد و در مناظره شاقی برخورد کند و انتخابات را ببرد و مردم را با کلمات فریب بدهد، ایشان چنین کاری را بلد نیست؛ یعنی ســبک صحبت و نحوه سخنرانیهایشان اینگونه است. اگر مردم دوســت دارند به کسی که با زبان دیگــران را بازی میدهد، رأی دهنــد، طبیعتا باید دنبــال کس دیگری بگردند؛ ولی اگر دنبال کســی هســتند که بخواهد کار کند، ایشان همان شخص است .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.