افزایش یارانه در اختیار دولتها نیست و مجلس مخالف است

Shargh - - سیاست -

روز گذشــته علــی لاریجانــی، رئیس مجلس شــورای اســامی، ســخنران مراســم افتتاحیه سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بود. او در این مراســم باز هم به وعده دو نامزد انتخابات ریاستجمهوری اشاره کرد که وعده چندبرابرشدن یارانــه را میدهند؛ البته بدون بردن نام از قالیباف و رئیســی. لاریجانی این وعدهها را خاف مصالح کشــور دانســته و خیال وعدهدهندگان را راحت کرد: «افزایش یارانه در اختیار دولتها نیســت و مجلس مخالف اســت». به گزارش «ایلنا» رئیس مجلس بــه برخی از شــعارهایی کــه در جریان تبلیغات انتخاباتی دربــاره افزایش یارانهها داده میشود، اشاره کرد و گفت: «شعارهای گفتهشده درباره افزایش یارانهها به صاح کشــور نیســت؛ زیرا منابــع آن وجود ندارد. البتــه باید بدانیم که این مســئله از شــئونات دولت نبوده و از شئونات مجلس تلقی میشود و مجلس شورای اسامی نیز با این روشها مخالف اســت؛ البته اکنون هم منابعــی وجود ندارد؛ زیرا اگر هــم منابعی تأمین شود، باید به چرخه تولید اختصاص یابد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.