میانگین حقوق فرهنگیان در دولت یازدهم 2 برابر شده است

Shargh - - سیاست - politics@sharghdaily.ir

ایلنــا:

حســینعلی امیــری، معــاون پارلمانی رئیسجمهوری گفت: توجه به معیشت فرهنگیان محتــرم موضوعی بوده کــه در دولت تدبیر و امید اتفــاق افتــاده، بهنحویکــه میانگیــن حقوق این عزیزان که در ســال ۱۳۹۲، یکمیلیــونو ۲۰۰هزار تومان بود، امســال به دومیلیونو ۴۵۰ هزار تومان رســیده اســت که رشــد درخور توجهی را نشــان میدهــد. او افزود: در حوزههــای مختلف علمی، فرهنگــی، تربیتــی و تأمین امکانات نیــز در دولت یازدهم توجــه خاصی به آموزشوپرورش شــده است و ما امیدواریم مسائل و مشکات دیگری که احیانا فرهنگیان محترم و نظام آموزشوپرورش با آنها مواجه هســتند، بهتدریج در دولت حلوفصل شــود. معاون پارلمانی رئیسجمهــوری گفت: با وجــود همه تنگناهــای مالی که بهدلیل ســقوط قیمت نفت به وجود آمده اســت، دولت پرداخت مطالبات فرهنگیان محترم را که در ۱۲ سال گذشته انباشــت شده بود، آغاز کرد و حدود ۹ هزار میلیارد تومان از این مطالبات را پرداخت کرد و بقیه هم در حال پرداخت اســت. او تأکید کرد: بحث رتبهبندی معلمــان از دیگر برنامههایی اســت کــه دولت با جدیت آن را پیگیری میکند و انجام خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.