تشکیل پرونده برای کرباسچی

Shargh - - سیاست -

رئیس کل دادگستری استان اصفهان از تشکیل پرونده برای غامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران ســازندگی، خبر داد. احمد خسرویوفا در گفتوگو با ایســنا دراینباره گفت: درخصوص اظهــارات این فرد کــه جنبه جزائــی دارد، اعام جرم شــده و پروندهای در این زمینه تشکیل شده اســت. براســاس این گــزارش، برخی رســانهها بهنقل از رئیس کل دادگســتری اســتان اصفهان، علت تشــکیل پرونده برای غامحسین کرباسچی را توهین به شــهدای مدافع حرم عنوان کردهاند. غامحسین کرباســچی در گفتوگو با ایلنا درباره شــکایت دادســتان اصفهان از وی درباره توهین بــه مدافعان حرم گفت: مــن در یکی از برنامهها در اصفهان ســخنرانی داشــتم؛ اما پس از برنامه ۲۸ ثانیه از نوار پخش شــد و گفتند کرباسچی به مدافعان حرم توهین کرده است. کرباسچی ادامه داد: آن بخش از اظهــارات من بیش از دو دقیقه است و فقط قســمت تقطیعشده آن پخش شده، متــن آن صحبتها موجود اســت و بهطور کامل همهچیز روشن است. او درباره احضارش از سوی دادســتانی اصفهان گفت: من هم از طریق رسانه متوجه این شکایت شدم و هنوز هیچ احضاریهای به دست من نرسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.