کاندیداها از ورود غیرتخصصی به حوزه نظامی پرهیز کنند

Shargh - - سیاست -

فارس:

ســردار سیدمســعود جزایری، سخنگوی ارشد نیروهای مســلح، گفت: عامل اصلی دورشدن سایه جنگ از کشــور، آمادگی و توان بالای نیروهای مســلح در کنار مردم آگاه و هوشــیار است و درصد تأثیرگذاری ســایر عوامل از جمله مشــکات داخلی و خارجــی آمریکاییها یــا دیپلماســی، در برابر آن ناچیــز اســت. او در بخش دیگری از ســخنان خود درباره انتخابات ریاســتجمهوری کشــورمان اظهار کرد: قبا بهصورت کتبی از ســتاد برگزاری انتخابات ریاســتجمهوری، خواسته شــد در خال تبلیغات انتخاباتی، مراقبت شــود نامزدها یا رسانهها در ورود به عرصههای نظامی و دفاعی کشور و منطقه، منافع ملــی و امنیت کشــور را در نظر گرفتــه و از دخالت غیرتخصصــی در ایــن عرصــه که خــارج از حدود اختیارات ریاستجمهوری است خودداری کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.