از تخریب نامزدهای جبهه خودداری کنند

Shargh - - سیاست -

فــارس:

غامعلی حدادعــادل گفت: هرکدام از دو نامــزد محترمی که از ســوی جبهه مردمی به ملت ایــران معرفی شــدهاند، دارای امتیازات و تواناییهــای خــاص خود هســتند و طبعا بین نیروهــای انقــاب طرفدارانی دارنــد. نظر جبهه مردمی نیروهای انقاب اســامی این اســت که هر دو نامزد، کاندیدای جبهه هســتند و توصیه ما به همه دلســوزان و همه کسانی که تلخی تفرقه را در گذشــته احســاس کردهاند و بر تفرقه تأسف خوردهاند، این است که از هرگونه تخریب در میان نامزدهای جبهه خودداری کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.