۱۹ تیرماه دادگاه تجدیدنظر متهمان حمله به سفارت عربستان

Shargh - - سیاست -

ایلنا:

مصطفی شعبانی، وکیل یکی از متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان در مورد آخرین وضعیت پرونده حمله به ســفارت عربســتان، از تعیین شــعبه و وقت رســیدگی برای این پرونده خبــر داد و گفت: قرار اســت به این درخواســت تجدیدنظــر در ۱۹ تیرمــاه در شــعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.