رئیسی بنا ندارد انصراف دهد

Shargh - - سیاست -

خانه ملت:

سیدمحمدجواد ابطحی، عضو جبهه پایــداری، درباره وضعیــت رئیســی در رقابتهای انتخاباتی گفت: تاجاییکه بنده با تیم آقای رئیســی در تماس هستم و ارتباط دارم، انصراف و کنارهگیری این کاندیــدای ریاســتجمهوری از کارزار انتخابات شایعه محض است. رئیسی بنا ندارد انصراف دهد و تــا آخر در کارزار انتخابات میماند، اعام انصراف او شایعه محض است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.