امکانات شهرداری در خدمت جلسه انتخاباتی شهردار هواداران شهردار تهران با اتوبوس به حوزه هنری آورده شدند

Shargh - - سياست -

ســخنرانی محمدباقــر قالیبــاف در حــوزه هنری )وابسته به ســازمان تبلیغات اسلامی( در حالی برگزار شــد که مدعوین با اتوبوسهای شهری به این مراسم آورده شده بودند. برخی از آنها از کارمندان شهرداری و سازمانهای مربوطه بوده یا بعضی دیگر به بهانههای دیگر مثل شرکت در مراســم مولودی و اعیاد شعبانیه به این مراسم آمده بودند. نکته قابل توجه اما، استفاده قالیباف از اموال عمومی مثل اســتفاده از وسایل نقلیه ناوگان حملونقل عمومی برای میتینگهای تبلیغاتی خود اســت؛ درحالیکه شعار مبارزه با فساد و حمایت از ٩6 درصد ســر میدهد. مشابه این اقدام، استفاده از روزنامه همشهری در جهت تبلیغات برای کاندیداتوری قالیباف اســت. اگرچه براساس بیانیه وزارت ارشاد این مؤسســات رســانهای که از بودجه عمومی اســتفاده میکنند، نمیتواننــد له یا علیه نامــزدی در انتخابات فعالیــت تبلیغاتی بکننــد، اما همشــهری در مواردی این قانون را رعایت نکرده اســت که مورد مشــهود آن صفحه یــک این روزنامــه، روز بعد از برگــزاری اولین مناظره تلویزیونی ریاســتجمهوری بود. تیترهایی که همگــی در رد روحانــی و حمایــت از قالیباف انتخاب شده بود.

روز گذشته هم بخشی از ناوگان حملونقل عمومی و کارمنــدان شــهرداری در خدمت جلســه انتخاباتی قالیبــاف درآمدند. به گزارش ایلنا، یکی از اعضای گروه ورزشی پارک لاله تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار این خبرگزاری در خصــوص اینکه چند نفر هســتند گفت 6٠ نفر هستیم. او در پاســخ به این سؤال که چرا اینجا آمدهایــد و اینکه آیا حامی آقای قالیباف هســتید یا نه گفت: او )قالیباف( گفت و ما آمدیم!!

بنا به این گزارش،خانمی از خبرنگار درخواست کرد تصویرش گرفته نشــود و گفت ما گروه ورزشــی پارک لاله هســتیم و نمیدانســتیم برای چه منظور به اینجا میآییم. به ما گفتند اینجا یک همایش ورزشی است.

مسئولان حراســت مقابل در حوزه هنری از مردمی که با اتوبوس به محل این همایش آورده شــده بودند خواســتند که این شعار را سردهند: «ما همه ٩6 درصد هستیم، انشاالله پیروز هستیم».

بنا به این گزارش، یکی از پرســنل شهرداری یکی از مناطق تهــران که با اتوبوس به محل همایش قالیباف آمــده بود گفت: «بــه ما از قبل اطــلاع داده بودند که امروز برنامه اســت. اتوبوس برای ما تعبیه کردند ما را به اینجا آوردند. قرار شــد تا ســاعت پنج، ساعت کاری محسوب شود، ولی ادامه آن اضافه کار نیست.

همچنین یکــی از افرادی کــه در همایش مردمی قالیباف حضور یافته گفت که از ســرای محله منطقه چیتگــر با اتوبوس آمدیم. گروهی هم از ســرای محله شــوش آمده و به آنهــا گفته بودند که قرار اســت به مراسم مولودی بروند.

یکی دیگر از حاضران هــم گفت که از مرکز بهاران )یکی از مراکز زیر نظر شهرداری( همراه با ۴٠ نفر دیگر آمده اســت. یکی از اعضای گــروه ورزش صبحگاهی منطقه 1۷ هم گفت: «به همراه مربیمان برای شرکت در مراســم آمدیم. مربیمان میدانست عنوان مراسم چیست، ولی گفته بودند به کسی نگوییم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.