از سفر آیتالله ا کارن مجنهاتنگیرظیرزیامته و ا بربنارمهنااشگ مفهتدولت اصلاحات

Shargh - - سياست -

شب گذشته، سخنان اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور و نامزد دوازدهمین انتخابات ریاستجمهوری در برنامه با دوربین شبکه یک پخش شد. او در این سخنان از کارنامه کاری خود گفت و آنجا که به زمان جنگ و مشکلات اداره کشور رسید، بغض کرد و بعد از آن بغض خود را فرو خورد و تأکید کرد که کشور را با یک میلیارد دلار اداره کردن خیلی تفاوت دارد با اداره کشــور در زمانی که 120 میلیارد دلار در سال درآمد نفتی دارد. اهم سخنان جهانگیری در ذیل میآید:

پدرم کارگر معدن بود. در دوران دانشجویی در کرمان هدف گلوله قرار گرفتم.در سال 5٩ اولین مســئولیت حکومتی در جهاد سازندگی را گرفتم.

در دوره دوم و سوم مجلس از جیرفت برای نمایندگی مردم حضور داشــتم. در دوران جنگ با یك میلیارد دلار کشــور را اداره میکردیم. درآمد ارزي کشــور هفت میلیارد دلار بود ، چهار میلیارد دلار را براي اداره جنــگ اختصاص دادیم، دو میلیــارد دلار را براي تأمین کالاهاي اساســي و با یك میلیارد دلار کشور را اداره کردیم. عدد یک میلیارد را به خاطر بســپارید. باید به مدیرانی که در دوران جنگ گاه تنها با سالی هفت میلیارد دلار کشور را اداره کردند، دستمریزاد گفت.

در دوران سازندگی مهمترین مسئله این بود که منابع برای ساخت زیربناها از کجا تهیه شــود.پس از جنگ برخی اســتانها ویران شــده بود، در این حال مســئول برنامه توســعه اول کشــور شدیم. آن موقع رهبری رئیسجمهور بودند. در آن مقطع اصولی برای توســعه کشور تدوین شــد. ما به عنوان کمیســیون برنامه و بودجــه مجلس محور اصلی تدوین برنامه توســعه اول کشــور بودیم و اولین بار بود که در برنامه توسعه بحث استفاده از منابع خارجی مطرح شد؛ اما خیلیها این مســئله برایشــان باورکردنی نبود. فکر میکردند استفاده از منابع خارجی، ضدانقلاب و عبور از انقلاب اســت. من بحثی درباره مناطق آزاد در مجلس داشــتم که بعضی از دوســتان انقلابی چپ آن موقع که ما هم در آن طیف دســتهبندی میشدیم، مواضعی گرفتند که این اقدامات بازگشت از خیلی مسائل است.

در یک مقطعی گفتند ســرمایه خارجی برای نیروگاه خوب اســت؛ چون شــبها برق میرفت. ما بــه آنها میگفتیم جاهــای دیگر هم خاموش شده که شــما نمیبینید. کارخانه لاســتیک، سیمان و فولاد هم خاموش شــده. ما معتقد بودیم هیچ کشــوری بــا منابع خودش نمیتواند این صنایع را ایجاد کند و باید از منابع خارجی اســتفاده کند و بــرای اولین بار بود که اجازه داده شــد در قانون بودجه از فاینانس خارجی برای اســتقرار صنایع در کشــور استفاده شــود. به این ترتیب بود که زیربناهای کشــور از جمله اتوبانها به راه افتاد و رســیدگی به بنادر آغاز شــد و ما پس از آن وارد دوره اصلاحات شدیم. من در دوره ســازندگی و بعد از مجلس سوم استاندار اصفهان بودم و در اصفهان یاد گرفتم که چگونه میشــود با گروههای مختلف سیاسی کار کرد و کار را پیش برد.

وقتی استاندار اصفهان بودم، آیتالله منتظری خواست به نجفآباد ســفر کند. من رئیس شورای تأمین استان بودم. عدهای گفتند که برویم در مبــادی خروجی شــهر و اجازه ندهیم وارد شــهر بشــود. اما ما از حضور آیتالله منتظری در نجفآباد استقبال کردیم. سخنرانی آیتالله منتظری در نجفآباد بدون کوچکترین حاشــیهای برگزار شــد. در آن ســخنرانی کوچکترین تنشــی برای نظام ایجاد نشد و ایشان از اسلام، اخلاق و ارادت به امام رضا ســخن گفت. من در آن مقطع گفتم همه مسائل کشور را میتوان اینگونه حل کرد. در حالی که خودمان مسائل را به بحران تبدیل میکنیم و بعد میگوییم که حل شدنی نیست.

در وزارت صنایع مهمترین وظیفهام شناســایی گلوگاههای فســاد بود. مهر «عدم ســاخت» را حذف کردم. ما واردات را با تعرفه انجام دادیم که از فساد جلوگیری شود.

در دوره اصلاحات گامهای بلندی برداشــته شد و کشور وارد دوره جدیدی از توسعه شد. برنامه سوم توسعه بهترین برنامه از نظر تدوین و عملکرد در قبل و بعد از انقلاب بود.

نویســنده ایــن برنامــه، مجموعه دولــت ســیدمحمد خاتمی و تصویبکننده آن، مجلســی اســت که رئیس آن ناطقنــوری بود که پیشتر رقیب انتخاباتی بودند. این برنامه موفقترین برنامه شد.

در دوره اصلاحــات، فضــای سیاســی کشــور امیدوارکننــده بود، هنرمندان احســاس امنیــت و آرامش میکردند، مــردم و جوانان در مباحث مشــارکت میکردند، دانشگاهها ســرزنده بودند و شکوفاترین بخش صنعت کشور در آن مقطع بود. پنج سال رشد صنعت دو رقمی بود. ارتباط خوبی با بخش خصوصی برقرار شــده بود. حساب ذخیره ارزی ایجاد شد. ارز تکنرخی شد. رانت از بین رفت. گلوگاههای فساد اقتصاد شناسایی و برطرف شد و واردات براساس تعرفه انجام شد.

متأســفانه دوره جدیدی رخ داد، عوامل خارجی به محض این که میبینند کشــوری در حال توسعه است، تلاش میکنند که چهرههای اصلی توسعه را در کشور بدنام کنند. مسیر توسعه کشور منحرف شد، سرمایههای انسانی و مادی کشــور نابود شد، ۷٠٠ میلیارد دلار درآمد کشور معلوم نیست چگونه هزینه شد. میدان مشترک گازیاي که ما با قطر در ســال ۸۴ مساوی از آن برداشت میکردیم در سال ٩2 دوبرابر ما قطریها برداشت میکردند.

مگر مردم چه بدی کرده بودند؟ ایران چه جرمی مرتکب شده بود که با منابع و نیروی انســانی آن اینگونه برخورد شــد؟ چه کسی فکر میکــرد نیروهای انقلاب رودرروی هم قــرار بگیرند؟ اتفاقات عجیبی اســت و گفتن آن تلخ و دردآور اســت و نگفتن آن هم باعث میشود کــه فکر کنند مــردم آن دوره را فراموش کردهاند. مــردم باید مراقب باشند و تاریخ را فراموش نکنند. مردم باید به هوش باشند. تاریخ نباید اینگونه تکرار شود.

مردم ایران تلاطم ســالهای ٩1 و ٩2 را دیدند. دوســتانی که الان به فکر اشــتغال افتادهاند، در سال ٩2 خالص ایجاد اشتغال صفر بود. در آن دوران 22 میلیارد دلار را در 1۷ ماه، در بازار کشــورهای حاشیه خلیــج فارس فروختند که قیمت ارز را بیاورند پایین و فقط ٣٠ درصد آن را یک صرافی فروخت.

مردم در ســال ٩2 تلاطم ارز را دیدند. در ســال ۸٤ ســکه ٩٠ هزار تومــان بــود، در ٩2 یكونیم میلیون تومان شــد. مــا دلار ۸٠٠ تومان تحویل دادیم ۴٠٠٠ تحویل گرفتیم.

وقتی ما شــروع کردیم، آواربرداری کردیم. پلاسکو آتش گرفت، با شــهردار تماس گرفتم او در خارج از تهران بود، پلاسکو در عرض دو ســاعت آتش گرفت و در عرض چند ثانیه فروریخت و در عرض چند روز آواربرداری شد؛ ساخت آن چقدر طول میکشد، وضعیت اقتصاد ایران هم اینگونه بود.

ماشــین اقتصاد ایران از دره بیرون کشیده شد. در این دولت موفق شــدیم تورم را از ۴٠ درصد به حدود شــش درصد کاهش دهیم و به خاطر همین هم امروز کسی درباره تورم صحبت نمیکند.

رونق شــروع شــده و رشــد اقتصادی بالا رفته، فضای بینالمللی بهبود یافته و تیم قوی هســتهای شــکل گرفت، ما ایرانهراسی را به ایراندوســتی تبدیل کردیم و ریسکهای مهمی را از کشور دور کردیم، دنیا عاشق کارکردن با ایران شدهاند. به بهانه تحریم چه فسادها که در این کشور روي نداد. چرا آمریکا اصرار دارد به ما هواپیما بدهد و مُصر هســتند فروش بویینگ رسانهاي بشود. آنها جایگاه ایران را ميدانند.

ایران متعلق به همه ایرانیان اســت. زنان مظلومترین قشر هستند. نه حرمتشــان و نه حقوقشان رعایت ميشــود. در کجاي دنیا نیمي از جامعــه یعني زنــان در اقتصاد حضور ندارند؟ در این دولت ســفیر و فرماندار زن داریم.

با شــفافیت کامل مســئولین موافقم، اما خانههای همه مسئولین اعم از سران سه قوه و نیروهای مسلح باید نشان داده شود کجا زندگی میکنند.

از برنامههای دولت آینده این اســت که گردشگری و استارتآپها باید در ایران توسعه یابد. امنیت دانشگاه و حرمت دانشگاه و استقلال دانشگاه باید به صورت جدی رعایت شود. دنیا نوکر ما نیست، هر چه تولید کردیم از ما بخرد، نیاز به دیپلماســی فعال است. مردم خانواده ما هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.