فردي ناشناس از تلفن مخصوص

آمران حمله به علی مطهری در دانشگاه شیراز از چه کسی دستور گرفتند

Shargh - - سياست -

شــرق، آمنه شــیرافکن:

شــش نفر از آمران حملــه به علــی مطهری با قــرار تأمینــی آزاد شدهاند. سخنان آنها در دادگاه اخیر عجیب بوده است. روایت وکیل پرونده علی مطهری در حمله شیراز از ســخنان آمران عجیب است. مصطفی ترکهمدانــی به ایلنا گفته: «این شــش نفر ادعا میکنند که دســتور خود را از یک فرد ناشناس از تلفنی مخصوص دریافت کردهاند. به آنها دستور داده شده بود که در صحنه حضور یابند. عدهای از این شــش نفر هم ادعا کردند که شورای تأمین اســتان مصوبهای در این رابطه داشته، اما بعد از پیگیری، کذب این ادعا مشخص شد».

نــام علــی مطهری بــا خیلــی از ماجراهای سیاســی پیونده خورده اســت؛ از ماجرای شنود دفتــر کارش گرفتــه تا حملــه بــه او در هنگام ســخنرانیاش در صحن علنی مجلس و پرتاب ســنگ و آجر به ســمت ماشــین او در شــیراز و لغو سخنرانیاش در مشــهد. بهاینترتیب حول نام مطهری همیشــه پروندهای در حال پیگیری اســت. این روزها ســوای ماجرای لغو سخنرانی در مشــهد، وکیل او پیگیر پرونده حمله در شیراز اســت؛ همان حمله سه ســال پیش. مطهری از هواپیما پیاده شــده بود. ســوار تاکسی زردرنگی به سمت دانشــگاه بود که یکباره افراد ناشناس محاصــرهاش کردنــد و پرتاب ســنگ و آجرپاره بهســوی خودرو حامل او آغاز شد. حالا سه سال از آن واقعه گذشــته اســت. همــان روزها علی مطهری گفته بــود که حملهکننــدگان به قصد کشــت آمده بودند. مطهری شکایت کرد. پرونده به جریان افتاد و حالا شــش نفر از آمران حمله به او با قرار تأمینی آزاد شــدهاند. پرونده مطهری ایــن روزها در دادســرای نظامی شــیراز در حال رسیدگی است.

احضار آمران حمله به دادگاه

ترکهمدانی، وکیل علی مطهری، به ایلنا خبر داده: «شش نفر از آمران حمله به علی مطهری در شیراز به دادسرای نظامی شیراز احضار شدند و ادعــا میکننــد که دســتور ممانعــت از ورود نایبرئیس مجلس به شیراز را نداده بودند.»

پازل حمله به مطهری پیچیدهتر شــده است. این سومینســال اســت که این پرونــده در حال رسیدگی اســت. ترکهمدانی میگوید: «دادگاه بدوی و تجدیدنظر بهنفع موکلم رأی داده است. بعد از یک ســال که در دادســرای نظامی شیراز علیه آمران پرونده در حال اقدام هستیم، کسانی که بنا بر گفته شاهدان و افرادی که آن اعمال را انجام دادند و جزء آمران بودند به دادسرا احضار شــدند. این یک پرونده جدید اســت که راجع به آمران در دادسرای نظامی شیراز تشکیل شده.»

شش نفر از آمران حمله به علی مطهری که حالا به دادسرای نظامی شیراز احضار شدهاند و حالا به گفته وکیل پرونده مطهری «مدعیاند که آنهــا که به علی مطهری در شــیراز حمله کرده بودند دســتور ممانعــت از ورود او به شــیراز را نداده بودند. آنها فقط دســتور داده بودند که آن افراد در محل تجمع کنند.»

به گفته وکیل پرونده: «فعلا این شــش نفر با قرار تأمینی آزاد هستند و تا اینجا که پیش آمدیم پرونــده در صلاحیت دادســرای نظامی شــیراز است .»

آمران از مسئولان یک نهاد بودهاند

مطهری بنای کوتاهآمدن ندارد؛ نه در ماجرای شــنود دفترش کوتاه آمد و نه آن روز که گروهی از نمایندگان در صحن علنــی مجلس دورهاش کردنــد و او را از تریبون پاییــن آوردند. او حالا در دو پرونده مجزا در مشهد و فارس پیگیر نکتهای است که آن را سلب آزادی بیان میداند.

ترکهمدانی پیشتر به «شرق» خبر داده بود که «شــش نفر از آمران حمله به علی مطهری جزء مسئولان یك نهاد بودهاند».

وکیل پرونــده مطهری همچنین به «شــرق» گفته بود «علی مطهری بنای شکایت از نیروهای مسلح، بســیج و سپاه و خدشــه به صلابت این نهادها را ندارد، اما نکته اصلی اینکه برخی افراد خودســر موجب شــدهاند رفتاری خلاف قانون صورت بگیرد که این به صلاح مملکت نیســت. درواقع در ایــن پرونده آقای مطهری نه بهعنوان شــاکی خصوصی کــه بهعنــوان مدعیالعموم شکایت کردهاند تا تکلیف این رفتار خلاف قانون مشــخص و جلوي تکرار رفتارهای مشابه گرفته شود».

اســفند ٩٣ ورود علــی مطهــری در شــیراز دردسرساز شــد. حالا ماجرای حمله خودسرها به او در اســتان فارس تا اردیبهشــت ٩6 رسیده و پرونــده کماکان در مســیر دادرســی و پیگیری حقوقی گرفتار است. مطهری از پرتاب پارهسنگ و آجر جان سالم بهدر برد. پرونده حمله به او در شیراز سهساله شده است. نزدیک به ٣٠٠ نفر آن روز در حمله به علی مطهری شرکت داشتند که از میان آنها هشت نفر به دادگاه احضار و بعد از تفهیم اتهام محکوم شدند. حالا نوبت به آمران پرونده رسیده است. مطهری بارها تأکید کرده بود که کاری به سیاهيلشکرهاي حمله آن روز ندارد و آمران حمله باید مشخص شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.