بازتاب

Shargh - - سياست -

پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه 12:

احتراما عطــف به پیام مردمــي مندرج در روزنامه «شــرق» مورخ 2/2/٩6 درخصوص اجراي سنگفرش در برخي از نقاط منطقه 12 به اطلاع ميرســاند: در سالهاي گذشته، مدیریت شهري تهران با تغییر نگرش به بافت تاریخــي، بازگرداندن هویت تاریخــي، ارتقاي کیفیت زندگي و امنیت اجتماعــي و پیادهمدارکردن گذرها و خیابانهاي تاریخــي، ارتقاي کیفیت عرصه همگاني )خیابانها و میادین تاریخي شــهر( را در دســتور کار خود قرار داده است و براســاس «بسته طرح ارتقاي کیفیت» که در ســال ٩5 و در صحن شــورا تصویب شده، بازسازي، ترمیم و کفسازي معابر و خیابانهاي قدیمي این منطقه همچون: )میدان بهارستان، میدان امام خمینــي)ره(، چهــارراه مخبرالدولــه، چهارراه سرچشمه، چهارراه سیروس، گذر امامزاده یحیي)ع(، گذر درخونگاه، بازارچه نایبالســلطنه و...( را که هر یك دربرگیرنده بخشهاي مهمي از تاریخ شهر تهران بودهاند در دســت اجرا و بهرهبــرداري دارد. لازم به ذکر اســت اقداماتي همچون: برجستهسازي هویت تاریخي و تقویت ظرفیتهاي گردشــگري، زیباسازي منظر شهري و محیط عمومي، ایمنسازي و آرامسازي حملونقل و تشــویق بیشــتر به اســتفاده از وسایل حملونقل عمومي در نهایت موجب افزایش ارتقاي کیفیت زندگي شهروندان خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.