مخالفان براي انتخابات انبوهيكانال خريدهاند

Shargh - - اقتصاد -

شرق: پاســخ به اتهامزنيها تمامي نــدارد. آنقدر برخي کانديداهــا غیرتخصصي به برخي مسائل ورود کردهاند، که جوابگويي از ســوي هر وزيري میسر است. حالا هم نوبــت به محمــود واعظي، وزيــر ارتباطــات و فنــاوری اطلاعات رسیده. او که آمده بود تا در مراســم گشــايش بیســتوپنجمین کنفرانــس مهندســی برق ايران سخن بگويد، بر لــزوم بهرهگیری از روشهای علمی و اســتفاده از فناوریهای نوين برای ايجاد شغل در کشور تأکید کــرد و گفت: «در دنیای کنونی ديگر ايجاد شــغل با شعار و روشهای ســنتی ممکن نیست». واعظی با بیان اينکه دولت يازدهم نگاه تشريفاتی به ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT() نــدارد، افزود: اين بخش توانمندساز ســاير بخشهاست و بر اساس اين نگاه ســرمايهگذاریهای فراوانی در اين حوزه شده است. عضــو هیئت دولت يازدهم، مشــکلاتی را که وجود دارد تنهــا محدود بــه فضای مجازی، شــبکههای اجتماعــی و اينترنت ندانســت و خاطرنشــان کرد: مشــکلات همواره بوده اســت، زيرا از گذشــته دور هر پديده تــازهای که وارد کشــور میشــد، عدهای تلاش میکردند با آن مخالفــت کنند، اما در نهايت ايــن پديده خود را تحمیل میکــرد. وزير ارتباطات و فناوری اطلاعــات ادامه داد: دولــت يازدهم تلاش کرد همزمان با مقابله با فشارهايی که برای برخورد با اين پديده وارد میشــود، اين امکانــات در اختیار همه و بهويژه دانشــگاهیها باشــد. واعظی با بیان اينکه تلاش شد با راهاندازی شــبکه ملــی اطلاعــات به نوعــی برخــی نگرانیهايی را که وجــود دارد و خیلی از آنها بیجهت است، کاهش دهیم، افزود: همزمان تلاش شــده جلوی آلودگیهايی را که در فضای مجازی اســت، از طريق فیلترينگ هوشــمند بگیريم.

موافقــان انســداد فضاي مجــازي بــرای انتخابــات انبوهي كانال خریدهاند

وزير ارتباطــات و فناوری اطلاعــات همچنیــن در حاشــیه بیســتوپنجمین کنفرانس مهندســی برق ايران گفت: همان کسانی که فضــای مجازی را تهديد میکنند و میگويند بايد بســته شود، خودشان بیشترين استفاده را از اين فضا میبرند و رفتهاند شبکهها و کانالهای پرمخاطب را برای انتخابات خريدهاند. اگر بد اســت چرا اين کار را کردهاند؟ واعظــی افزود: با فضای مجازی نمیتوان سیاه و ســفید برخورد کرد و گفت بهطور مطلق بد يــا بهطور مطلق خوب اســت، خوبی و بدی فضای مجازی به نوع استفاده ما مربوط میشود. کانديداها بايد اقدامات انجامشده را مدنظر قرار دهند و بهطور يکجانبه قضاوت نکنند. دولــت يازدهم طرحهای بسیاری در جهت توســعه ارتباطات در کشور انجام داده اســت. عضو هیئت دولت ادامــه داد: فضای مجازی فرصتهــای بینظیری در زمینه اشــتغال، اطلاعرسانی، شفافسازی و در زمینه دسترسی آزاد مردم به اطلاعات آفريده است.

ادامه در صفحه 18

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.