43درصد پیشرفت ستاره خلیجفارس در دولت يازدهم

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

شــرکت ملــی پالايــش و پخــش فراوردههــای نفتی، يکي از ســهامداران پالايشــگاه ســتاره خلیجفارس، به دروغپردازيهــا جواب داد. اينروزها که شــاهد افتتاح فاز نخست اين پالايشگاه بــا حضــور رئیسجمهور بوديــم و روحانــي بارها تأکیــد کرد اين پالايشــگاه اگر برجــام رخ نميداد به مرحلــه بهرهبرداري نميرســید و حتــي عبدالهي، فرمانــده قرارگاه، هم بر اين امر صحه گذاشــته بود، برخي رســانههاي منتقد دولت در پي آن بودند تا با دســتکاري آمار، آنچه در دولــت يازدهم و پس از تحريمها رخ داده را کمرنگ جلوه دهند و اعلام کنند آنچه رخ داده، ماحصل تلاشهاي دولت احمدينژاد اســت و اين دولت، ثمره آن را به نــام خود ميکند. حــالا روابطعمومي شــرکت ملــی پالايش و پخش فراوردههای نفتی جوابیهاي در اين خصوص منتشــر کرده اســت. در بخشــي از اين جوابیه آمده: «پروژه احداث پالايشــگاه میعانات گازی ستاره خلیجفارس در ســال ۱385 برای تصفیه میعانات گازی در ســه فاز ۱20هزاربشــکهای مجموعا بــا ظرفیت 360هزار بشکه در دســتور کار قرار گرفت». در بخش ديگري از اين جوابیه نوشته شده: «در واحدهای فرايندی که موضوعیت اصلی پالايشگاه است کلِ پیشرفت طرح تا مرداد 92 کمتر از 48درصد، میزان پیشرفت فیزيکی برای فــاز اول حدود 44 درصد و در بخش تولید آب، برق و بخار حدود 62 درصد بوده است که با پیشرفت ٧5درصدی اعلامشــده که يک عدد کاملا غیرواقعی است، در تناقض اســت. میزان سرمايه جذبشده تا مرداد ســال 92 در بخش واحدهــای فرايندی هزارو 230 میلیــون يــورو و در بخــش غیرفرايندی حدود ٧40میلیون يورو بوده و در ابتدای سال 96 هزينههای انجامشــده در واحــد فراينــدی بیــش از دوهــزارو 500میلیون يــورو و در بخشهای غیرفرايندی بیش از 8٧0 میلیــون يــورو بوده اســت که نشــاندهنده همت سهامدار و سرمايهگذار برای تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه است. در اين راستا باوجود آنکه پروژه متعلق به بخش خصوصی اســت وزارت نفت تمام مساعی خود را جهت تســهیل تأمین منابع مالی به عمل آورده اســت». بنا بر آنچه در اين نوشتار آمده: «درحالحاضر و با راهاندازی فاز يک پالايشگاه ستاره خلیجفــارس که از پیشــرفت بیــش از 9٧ درصدی برخوردار است، درصد پیشــرفت فیزيکی واحدهای فرايندی کل پروژه بیش از 90 درصد اســت که مبین پیشرفت فیزيکی 43درصدی پروژه از مردادماه سال 92 تاکنون اســت». اين در حالي اســت که تسنیم از پیشرفت فیزيکي 22درصدي اين پالايشگاه در دولت يازدهم خبر داده بود. به نوشــته اين جوابیه: «میزان نصب تجهیزات پالايشگاه در مردادماه سال 92 حدود 9هزارو 600 تن از ٧4000 هزار تن تجهیزات مورد نیاز بوده اســت که مبیــن عملکردی حــدود کمتر از ۱3 درصد اســت و در بخش نصب تجهیزات دوار نیز از ششهزارو 600 تن حجم برآوردی صرفا ٧0 تن نصب شده بود که بیانگر عملکرد حدود يک درصد است. با توجه به موارد فوق ملاحظه میشود عملا در بخش واحدهای فرايندی که باز هم تأکید میشــود بخش اصلی پروژه را شامل میشود پیشرفت قابلقبولی در فاصله زمانی ســال ۱385 تا ۱392 صورت نپذيرفته و ايــن امر در رابطه بــا ديگر نیازهای پــروژه از قبیل سیستمهای کنترل ابزار دقیق، سیستمهای برقی و... نیز صادق است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.